ไม่ใช่คริสเตียนไปโบสถ์ได้ไหม?

?คำตอบคือ #ได้
จึงจะสามารถไปโบสถ์
และไม่แน่ว่า ถ้าคุณได้ลองไป
คุณอาจจะได้เจอบางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน
แต่อยากลองไปโบสถ์ดูอย่างคุณก็ได้
เพราะบางคนก็อยากลองไป
บางคนก็กำลังศึกษาเรื่องพระเจ้าอยู่
➡ไปได้วันไหน?
โบสถ์ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมต่างๆในวันอาทิตย์
➡ที่โบสถ์เค้าทำอะไรกันบ้าง?
กิจกรรมหลักๆของแต่ละโบสถ์ที่มีคล้ายกัน ก็จะเป็น…
?การอธิษฐาน
?การร้องเพลงนมัสการพระเจ้า
?การเทศนา (การเรียนรู้เรื่องราวที่พระเจ้าสอน
จากพระคัมภีร์ไบเบิล
โดยจะมีผู้นำของโบสถ์นั้นๆ
เป็นผู้แบ่งปันให้เราฟัง)
➡แล้วทำไมคริสเตียนถึงต้องไปโบสถ์?
เมื่อพูดถึงคำว่า “โบสถ์” คนส่วนใหญ่
มักจะนึกถึงสถานที่สวยๆที่มักเห็น
ในหนังฝรั่งที่คนไปสารภาพบาป
หรือไปจัดงานแต่งงาน
แต่จริงๆแล้ว คำว่า “โ บ ส ถ์”
ที่มารวมตัวกัน
หากไม่มีคน ตัวอาคารที่เรียกว่าโบสถ์
ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
➡ส่วนเหตุผลที่คริสเตียนไปโบสถ์นั้นก็คือ…
ในพระคัมภีร์ ได้บอกไว้ให้เราไปโบสถ์
“อย่าขาดการประชุม
เหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย
แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่า
วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”
(ฮีบรู 10:25)
การประชุมในที่นี่ก็คือ
การรวมตัวกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ
เหตุผลที่พระเจ้าให้คริสเตียน
ไปโบสถ์ก็เพื่อ “หนุนใจกัน”
การหนุนใจ แปลมาจากคำว่า paraklésis
ในภาษากรีก ซึ่งมีความเกี่ยวโยง
กับคำว่า paraclete (ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ)
paraklésis โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่า
“การถูกเรียกให้มาอยู่เคียงข้างผู้ใดผู้หนึ่ง”
พูดง่ายๆ ก็คือ การอยู่เคียงกัน
เพื่อช่วยกันและกันในเรื่องเกี่ยวกับ
การเชื่อศรัทธาในพระเจ้า
อาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยากนิดหน่อย
ขอสรุปตรงนี้ว่า
ค ริ ส เ ตี ย น ก็ เ ห มื อ น ค ร อ บ ค รั ว
ที่ทุกสัปดาห์ไปเจอกัน พูดคุย ให้กำลังใจ
รับฟัง อธิษฐานเผื่อกัน และนมัสการพระเจ้าด้วยกัน
ถ้าคุณอยากลองไปโบสถ์สักครั้งต้องทำอย่างไร?
ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคริสเตียนก็คงไม่ยาก
ขอไปกับเค้าเลย
แต่ถ้าไม่มีลอง #ทักเรา มาก็ได้
เราจะช่วยแนะนำและติดต่อโบสถ์ใกล้ๆที่คุณอยู่ได้
ชี วิ ต นี้ ล อ ง ไ ป โ บ ส ถ์ ดู สั ก ค รั้ ง … ก็คงไม่เสียหาย
แต่ถ้าจะให้ดี ลองหาคำตอบดูด้วยก็ดีนะ
ว่าพระเจ้ามีจริงไหม❓ และเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร❓

 

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?