ถ้าเจ็บเพราะรักพระเจ้าช่วยได้ไหม?

ถ้ า เ จ็ บ เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก พ ร ะ เ จ้ า จ ะ ช่ ว ย ไ ด้ ไ ห ม ❓

มีนิยามของความรักมากมาย
ที่บอกว่าความรักคือสิ่งสวยงาม
แต่…ทำไมยังมีคนจำนวนไม่น้อย
“อาการอกหัก” เป็นโรคอย่างหนึ่งในทางการแพทย์
ซึ่งนั่นก็คือโรค Broken Heart Syndrome
หรือ“โรคอกหัก” ที่อาจจะรุนแรง
จนส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้
“โรคอกหัก” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“โรคหัวใจสลาย” โรคนี้ถูกค้นพบ
โดยแพทย์ชาวญี่ปุ่นในปี 1991
? สาเหตุหลักของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้คือ
มีระดับฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมา
สูงมากอย่างเฉียบพลัน
ทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งตัวแบบเฉียบพลัน
เลือดจึงไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติ
ถ้าหากปล่อยไว้นาน ๆ อาจจะทำให้เกิด
สภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ในที่สุด
▶ คุ ณ เ ค ย อ ก หั ก ไ ห ม ❓
ส่วนคำถามที่เกริ่นไว้ว่า… #พระเจ้าจะช่วยคุณได้ไหม
หากคุณกำลังอกหักหรือเจ็บปวดมาจากความรัก
? คำตอบก็คือ #ได้แน่นอน
มีคริสเตียนหลายคนที่มีประสบการณ์
การช่วยเหลือจากพระเจ้า
จากความเสียใจเพราะความรักมาแล้ว
▶ พ ร ะ เ จ้ า ช่ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ❓
เขาว่ากันว่า สิ่งที่จะช่วยเยียวยาเมื่อเราเสียใจ
จากความรักครั้งก่อนได้ดีที่สุดคือ เวลา
และอีกอย่างก็คือ เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่า
แต่อะไรจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่า
? ฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากการ #รักให้ถูกคน ซะก่อน
ซึ่งไม่ใช่การช่วยให้คุณได้เจอคนรักดีๆ
พระองค์ไม่ได้เพียงมีความรักให้กับคุณ
แต่พระเจ้าทรงเป็นความรัก
และจะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะ
พระเจ้าทรงสัญญาว่า…
ยอห์น 14:27
“เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย
สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้
อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย”
▶ ค ว า ม รั ก ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ❓
“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้
ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด
แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น
และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ
และทนต่อทุกอย่าง
ความรักไม่มีวันสูญสิ้น”
(1 โครินธ์ 13:4-8)
ทั้งหมดนี้คือความรักในแบบของพระเจ้า
คุณเลือกได้ที่จะได้รับความรักแบบนี้จากพระองค์
หากคุณอยากมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร พูดคุยกับเรา

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?