a Love Letter for you

God thinks you are wonderful. View God’s personal love letter to you.

Who is Jesus?

Jesus Christ is a unique person. Discover more about His life and message.

Interview with God

A dream about an interview with God. What would you ask Him?

Free online course about God and Jesus

Ask question to a personal e-coach

More than 10.000 people have gone before you

คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น

คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น

แต่งงานไปปีแรกๆ ก็ดี แต่ต่อมาก็เริ่มแย่…

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

เป็นช่วงที่เข้ามาในวงการบันเทิง ต้องทำงานหนักมาก รวมถึงเป็นอะไรที่มันยากมากสำหรับเด็กอายุ…

หนี้สินล้นพ้นตัว

หนี้สินล้นพ้นตัว

คุณพ่อป่วยด้วยโรคหลายโรคทำให้ต้องตัดขาไปข้างนึง คุณแม่ทำงานเพียงคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงดูลูกอีก 3…

เจ็บป่วยกว่า 30 ปี รักษาไม่หาย

เจ็บป่วยกว่า 30 ปี รักษาไม่หาย

ผมป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุ 17 ปี…

คนในครอบครัวติดยา

คนในครอบครัวติดยา

สมัยวัยรุ่นมีปัญหาหลายๆ อย่างเข้ามา แล้วพี่ชายของโรสก็เริ่มติดยา…

งานไม่รุ่ง ทำอะไรก็ล้มเหลว

งานไม่รุ่ง ทำอะไรก็ล้มเหลว

หลังจากผมออก Album แรกคือวง…

ขยับตัวไม่ได้ นอนมองเพดานอยู่ 5 ปี

ขยับตัวไม่ได้ นอนมองเพดานอยู่ 5 ปี

มีวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ เศร้ามากที่รู้สึกว่าต้องพึ่งคนอื่น เราจะไม่มีชีวิตที่เราอยากจะมีแล้ว…

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชอบเที่ยวเพราะรู้สึกว่ามันคือความสุข แต่ว่าความสุขเวลาเราอยู่คนเดียวมันไม่มี เมื่อทุกคนกลับกันไปหมด…

Is God just? Why is there so much suffering in the world? If God is almighty, then why doesn’t he do anything? Discover interesting answers from that interview in video:

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?

                    …

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง?

  หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง? คำถาม: หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง? คำตอบ: คำนำหน้า ออมนิ- มาจากคำภาษาละตินหมายความว่า “ทั้งหมด” ดังนั้น…

การถกเถียงกันเรื่องพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงไหม?

  การถกเถียงกันเรื่องพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงไหม? คำถาม: การถกเถียงกันเรื่องพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงไหม? คำตอบ: คำถามเรื่องมีข้อโต้เถียงที่สรุปได้ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงไหม ซึ่งได้โต้คารมกันมาตลอดประวัติศาสตร์ โดยผู้มีปัญญาสูงๆ ทั้งสองด้านถกปัญหากัน ไม่นานมานี้…

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ?

  ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ? คำถาม: ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ? คำตอบ: คำว่า “ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว” มาจากสองคำนี้…

พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม?

  พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม? คำถาม: พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม?คำตอบ: ยอห์น 9:31”พวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาป แต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้า และกระทำตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้น” เป็นที่กล่าวกันว่า…

พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?

  พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง? คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง? คำตอบ: ในการสำรวจพระคัมภีร์ ปรากฏข้อเท็จจริงสองข้อนี้ชัดเจน ประการแรก พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและไม่ทรงมีความจำกัดในพระลักษณะแบบมนุษย์ ประการที่สอง…

Find out what Jesus' life was like and how He can be part of yours!

Together we get to know Jesus, like our page and become part of a community.