Skip to content

ค้นหา

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1; ผู้วินิจฉัย…