มนุษย์สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้

… เมื่อกล่าวถึง #พระเจ้า คุณคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริง #พระองค์ใกล้กับเรามาก #มากพอที่จะพูดคุยกันได้

#เดิมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้รู้จักพระองค์และพูดคุยกับพระองค์ได้โดยตรง มนุษย์ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเจ้าได้นั้นก็คงอดัม และอีฟ

 

อดัมและอีฟคุยกับพระเจ้าได้อย่างไร?

ในสมัยเริ่มแรกพระเจ้าพูดกับอาดัมโดยตรง เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่ในสวนเอเดน และมนุษย์ได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยหูของเขาเอง

ตัวอย่างบทสนทนาของพระเจ้ากับอดัมจากไบเบิล

“พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน?”

ชายนั้นทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย”
‭‭ปฐมกาล‬ ‭3:9-10‬ ‭

 

แต่มีเพียงยุคของอดัมและอีฟเท่านั้นที่มนุษย์สามารถสื่อสารพระเจ้าได้โดยตรง

เนื่องจากหลังจากที่อดัมและอีฟทำบาปโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ได้รับโทษจากความบาปโดยการถูกตัดขาดจากพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้แบบนั้นอีก

คนของพระเจ้าในประวัติศาสตร์สื่อสารกับพระเจ้าอย่างไร?

จากพระธรรม โยบ 33:14-16 ได้กล่าวว่า

“เพราะพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่ง เออ สองวิธี แต่มนุษย์ไม่หยั่งรู้ได้ ในความฝัน ในนิมิตกลางคืน เมื่อคนหลับสนิท

เมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขาแล้วพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์ และทรงสั่งสอนอย่างลับๆ”

จากในไบเบิล #ความฝันเป็นช่องทางสำคัญที่พระเจ้าใช้สื่อสารกับมนุษย์

“แต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอารัมในความฝัน ตรัสแก่เขาว่า “ระวัง อย่าพูดกับยาโคบเลย ไม่ว่าดีหรือร้าย”
‭‭ปฐมกาล‬ ‭31:24‬ ‭

 

พระธรรมมัทธิว บทที่ 1:20 ได้กล่าวว่า

“แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า…”

 

แล้วพระเจ้าสื่อสารกับคนในทุกวันนี้อย่างไร?

สำหรับในยุคปัจจุบันพระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางพระคัมภีร์ไบเบิล มนุษย์สามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้าต้องการจะบอกอะไรกับเราผ่านการอ่านไบเบิล

แต่ก่อนที่เราจะสื่อสารกับพระเจ้า มีสิ่งนึงที่สำคัญมากคือ

#การซ่อมแซ่มความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเสียก่อน

 

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของอดัมกับอีฟ หลังจากที่มนุษย์ทำบาป ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าขาดลง

 

เราจะซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้อย่างไร?

1. #ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และมีความบาป

โรม 3:23 บอกว่า

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

 

2. #รู้ว่าโทษของความบาปคือ ความตาย

 

โรม 6:23 บอกเราว่า

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

 

3. #ยอมรับของขวัญจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากบาปกรรมได้ จึงประทานของขวัญอันล้ำค่าให้กับมนุษย์ทุกคน นั่นก็คือทรงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวลงมาตายเพื่อไถ่บาปเรา

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”
‭‭โรม‬ ‭5:8‬ ‭

 

#หน้าที่ของเรา…เพื่อที่จะหลุดพ้นจากบาปและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้น ก็คือ #ยอมรับของขวัญจากพระเจ้า #ซึ่งก็คือยอมรับพระเยซูเข้ามาในใจ

หลังจากนั้นคุณก็เริ่มต้น #พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าได้

#โดยการพูดคุยสื่อสารกับพระองค์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าจะบอกกับคุณ

#และอธิษฐานเผื่อบอกกับพระเจ้าถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?