Blog
attributes-God

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำถาม: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำตอบ: ในการพยายามตอบคำถามนี้ ข่าวดีคือมีอะไรมากมายที่เราสามารถค้นพบได้เกี่ยวกับพระเจ้า! หากผู้ที่ค้นหาคำตอบนี้จะอ่านคำตอบทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับไปเปิดดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องทีหลังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นก็น่าจะดีกว่า การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากไม่มีพระคัมภีร์แล้ว คำตอบที่ได้ก็คงจะเป็นแต่เพียงความเห็นของมนุษย์ธรรมดา ๆ เท่านั้นเอง ซึ่งโดยตัวของมันเองแล้วมักจะไม่ถูกต้องเมื่อพูดถึงการทำความเข้าใจพระเจ้า (โยบ 42:7) การที่จะบอกว่า การพยายามเข้่าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นแบบไหนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเรา เป็นการพูดที่ด้อยค่าเกินไปเสียด้วยซ้ำ้ไป! การไม่พยายามเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า ทำให้เรามีแนวโน้มที่จะ สร้าง วิ่งตาม และกราบไหว้บูชา พระเทียมเท็จอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้า(อพยพ 20:3-5)

เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้มากเท่าที่พระองค์จะทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรารู้เท่านั้น พระลักษณะ หรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระองค์คืิอ “ความสว่าง” ซึ่งหมายความว่า พระองค์ทรงแสดงความเป็นพระองค์ออกมาเอง (อิสยาห์ 60:19, ยากอบ 1:17) ความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับพระองค์เป็นความจริงที่เราไม่ควรเพิกเฉย เพื่อที่จะไม่มีผู้ใดในพวกเราเข้าไม่ถึงที่อันสงบสุขของพระองค์ (ฮีบรู 4:1) การทรงสร้าง, พระคัมภีร์, และ พระวาทะที่ทรงเป็นพระเจ้า (พระเยซูคริสต์) จะช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแบบไหน

ให้เราเริ่มด้วยการทำความเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างของเรา และเราเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้าง (ปฐมกาล 1:1, […]

God-speak-today

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1; ผู้วินิจฉัย 6:18; 1 ซามูเอล 3:11; 2 ซามูเอล 2:1; โยบ 40:1; อิสยาห์ 7:3; เยอเรมีย์ 1:7; กิจการ 8:26; 9:15 – นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น) ไม่มีเหตุผลตามพระคัมภีร์ว่าทำไม่พระเจ้าจึงจะไม่ตรัสกับใครคนใดคนหนึ่งในปัจจุบัน จากการที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าตรัสเป็นร้อย ๆ ครั้ง เราต้องรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกว่า 4000 ปีมาแล้ว ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การที่พระเจ้าตรัสให้เราได้ยินเสียงของพระองค์เป็นเรื่องพิเศษ ไม่ใช่เป็นกฎ ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าตรัสในเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่มันไม่ได้บอกชัดเจนว่าพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ หรือด้วยเสียงที่ได้ยินจากภายใน หรือเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ฝังอยู่ในการทรงจำ

พระเจ้าตรัสกับผู้คนในปัจจุบันนี้แน่นอน ประการแรกพระองค์ตรัสกับเราทางพระวจนะ (2 ทิโมธี 3:16-17) อิสยาห์ 55:11 […]

is-God-real

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

คำถาม: พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

คำตอบ: เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง, ทางพระวจนะของพระองค์, และทางพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์

หลักฐานพื้น ๆ ที่พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นคือ สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้น คือฤทธานุภาพอันนิรันดร์และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (โรม 1:20) “ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” (สดุดี 19:1)

who-created-God

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

คำถาม: ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

คำตอบ: Bertrand Russell ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่เป็นคริสเตียน” ว่า หากทุกสิ่งต้องมีที่มาเป็นความจริง ดังนั้นพระเจ้าก็ทรงต้องมีที่มาเช่นกัน แล้วเขาก็สรุปจากคำพูดนี้ว่าหากพระเจ้าทรงต้องมีที่มา พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้า (และหากพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าก็แน่นอนว่าไม่มีพระเจ้า) คำถามนี้เป็นคำถามที่หรูขึ้นมาหน่อยจากคำถามแบบเด็ก ๆ ว่า “ใครสร้างพระเจ้าขึ้นมา?” แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไร ดังนั้นหากพระเจ้าทรงเป็น “อะไร” บางอย่าง พระองค์ก็ทรงต้องมีที่มาเช่นกัน ใช่ไหม?

does-god-exist

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีคนสนใจเรื่องนี้มาก จากการสำรวจเราได้พบว่ามีคนมากกว่า 90% ในโลกนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ และมีสิ่งศักดิสิทธิ์เบื้องบน แต่อย่างไรก็ตาม มันกลายเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ ที่จะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่ามันควรเป็นเรื่องที่กลับกัน 

Jesus-three-days

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

คำถาม: พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 3:18-19 บอกว่า “ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์ แต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณ และโดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่”

Now-what

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้?

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้?

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง..! คุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณแล้ว บางทีคุณอาจจะมีคำถามว่า “ แล้วต้องทำอะไรต่อจากนี้? ฉันจะเริ่มต้นการเดินทางไปกับพระเจ้าได้อย่างไร?” คุณจะทราบได้จาก 5 ขั้นตอนข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นวิถีทางที่นำมาจากพระคัมภีร์

convert-to-christianity

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล และสิลาส เรารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อย่างน้อยสามอย่าง คือ เขาเป็นผู้คุม เขาเป็นคนนอกศาสนา และเขาเป็นคนสิ้นหวัง เขาเคยคิดฆ่าตัวตายก่อนที่เปาโลห้ามเขาไว้ และนั่นเป็นเวลาที่ชายคนนั้นถามว่า “ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้” (กิจการ 16:30) 

  • Facebook