knowgod_inth_blogheader5

พิธีบัพติศมาคืออะไร?

27/04/2022

พิธีบัพติศมาคืออะไร ? การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์…

ถ้าเจ็บเพราะรักพระเจ้าช่วยได้ไหม?

16/04/2022

ถ้ า เ จ็ บ…

ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์?

14/04/2022

ทำ ไ ม ค ริ…

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม?

13/04/2022

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม❓ ? ทุกอย่างที่คริสเตียนเข้าร่วมได้ #ต้องไม่ขัดต่อความเชื่อและหลักการตามพระคัมภีร์ โดยคุณจำเป็นต้องแยกระหว่าง…

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ?

12/04/2022

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ หลายคนคงรู้จักกันดีว่า… ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก และคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคน แต่มันอาจจะฟังดูขัดแย้งสำหรับบางคนนิดหน่อยว่า…

รักอย่างไรให้อีกฝ่ายรู้ตัว?

08/04/2022

รั ก อ ย่ า…

ความรักแบบไหนที่คุณต้องการ ?

06/04/2022

ค ว า ม รั…

ความตายน่ากลัวไหม?

04/04/2022

ค ว า ม ต…

มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดจริงไหม?

02/04/2022

ม นุ ษ ย์ เ…