พระเจ้าคือใคร ?

พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ได้ทรงสร้างคุณด้วยความรักและเมตตา เพื่อที่คุณจะได้พบกับพระองค์


ถูกสร้างเพื่อแสวงหาและพบพระองค์

“พระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลกทรงเป็นเจ้าเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ประทับในวิหารที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ …พระองค์เองคือผู้ประทานชีวิต ลมปราณ และสิ่งอื่นๆ ทั้งปวงแก่มนุษย์ พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อมนุษย์จะได้แสวงหาพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะ…พบพระองค์” – กิจการ 17:24-27

แล้วเราจะรอดพ้นจากผลของบาป และการพิพากษานี้ได้อย่างไร?

1 - มนุษย์ | Man
2 - ความบาป | Sin
3 - พระเยซู | Jesus
4 - ตอบสนอง | Respond
ถึงเวลาตัดสินใจ

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?