Skip to content

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

February 15, 2019

คำถาม: คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?   คำตอบ:…

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า…เมื่อไหร่เราได้พบกับคู่ครองที่เหมาะสม?

February 14, 2019

คำถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะเป็นคู่ครองของเรา?   คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเราจะพบ”คู่ครองที่เพียบพร้อม”…

เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่?

January 12, 2019

คำถาม: เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์นั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในการทรงสร้างของชีวิตมนุษย์ทุกคน…

คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

November 16, 2018

คำถาม: คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง? คำตอบ: พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างชัดเจน อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าเราได้กระทำบาปต่อพระเจ้า…

ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ?

November 15, 2018

คำถาม: ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ? คำตอบ: มันง่ายมากกว่าที่คุณคาดคิด…

พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด?

November 14, 2018

คำถาม: ขณะนี้พระเจ้าทรงอยู่ไหน พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด? คำตอบ: พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือประชาชาติจากพระบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระองค์ในสวรรค์…

สวรรค์มีจริงหรือ?

November 13, 2018

คำถาม: สวรรค์มีจริงหรือ? คำตอบ: แท้จริงสวรรค์เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า…

ฉันจะเอาชนะความกลัวตายได้อย่างไร?

November 12, 2018

คำถาม: ฉันจะเอาชนะความกลัวที่จะตายได้อย่างไร ฉันจะหยุดกลัวการตายได้อย่างไร? คำตอบ: แม้กระทั่งผู้เชื่อที่รู้สึกปลอดภัย…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ?

November 11, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ? คำตอบ: มีความแตกต่างระหว่างความเย่อหยิ่งแบบที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง และความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกเกี่ยวกับผลงานดีที่เราทำ…