สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท

“The truth will set you free”

“สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”

.
ข้อความนี้เป็นคำพูดของพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล อยู่ในพระธรรมยอห์น บทที่8 ข้อ32 (ยอห์น 8:32)
.
.
===============
The TRUTH คืออะไร?
===============
The Truth หรือ “สัจจะ” (ความจริง) มีความเชื่อมโยงกับพระเยซูอย่างมาก
เพราะพระองค์ได้กล่าวว่า…
.
ยอห์น 8:36
“ถ้าพระบุตร(พระเยซู)ทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ”
.
ยอห์น 14:6
“เรา(พระเยซู)เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”
.
พระเยซู ทรงเป็น “สัจจะ” และเป็น “ความจริง”
.
ความจริงในที่นี้ไม่ใช่เพียงความจริงเชิงปรัชญา
แต่เป็นความจริงที่นำไปสู่ความรอด
.
คือ พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ โลก จักรวาล และมนุษย์ทุกคนนั้น เป็นผู้ส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวใด สัญชาติใด หรือมีความเชื่อแบบใด “พระเยซูทรงตายเพื่อคุณ”
.
.
====================
Set FREE (เป็นไท) จากอะไร?
====================
การ Set Free หรือ “เป็นไท” หมายถึง การเป็นอิสระจากความบาป มนุษย์ทุกคนล้วนตกเป็นทาสของความบาป และคนบาปไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยเรี่ยวแรงกำลังของตัวเอง
.
เดิมทีพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่ความบาปทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า และจะต้องชดใช้ความบาปนั้นในบึงไฟนรก ไม่มีทางไหนเลยที่จะทำให้มนุษย์กลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า หรือหลุดพ้นจากโทษของความบาปได้เลย ต่อคุณจะพยายามทำดี หรือชดเชยความบาปอย่างไรก็ตาม คุณก็กลับมาบริสุทธิ์ปราศจากบาปไม่ได้อีกแล้ว
นี่แหละคือเหตุผลที่พระเยซูต้องลงมาบนโลกเพื่อช่วยคุณ
.
โรม6:17-18
เพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมา เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม
.
.
=================
ข้อความเต็มๆที่พระเยซูพูด
=================
.
ยอห์น 8:31-38
พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่า
“ถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”
.
พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่า
“เราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม และไม่เคยเป็นทาสใครเลย ทำไมท่านถึงกล่าวว่าเราจะเป็นไท?”
.
พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า
“เราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ เรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเรา เพราะไม่เชื่อคำสอนของเรา เราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดา และพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่าน”
.
.
=====================
ถ้าคุณเชื่อและวางใจในพระเยซู
=====================
คุณจะรู้จักกับสัจจะ หรือ ความจริง (นั่นคือ พระเยซู)
พระเยซูจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากบาป และผลของความบาป (อิสระด้านจิตวิญญาณ)
.
=================
ถ้าคุณอยากเป็นคริสเตียน
=================
เพจรู้จักพระเจ้า เราพร้อมช่วยคุณ
พูดคุยกับเราได้ที่ m.me/knowgod.in.th
.
#คริสเตียน #ศาสนา #ศาสนาคริสต์ #รู้จักพระเจ้า #เป็นไท #ความจริง
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?