ค้นหา

Home » church

รับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทำไมต้องไปโบสถ์

    รับเชื่อแล้ว ทำไมต้องไปโบสถ์ ทำไมเราต้องไปโบสถ์ (คริสตจักร) ด้วยนะ   เวลาเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว เราจะแค่…

พิธีบัพติศมาคืออะไร?

พิธีบัพติศมาคืออะไร ? การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า   “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา…

ถ้าเจ็บเพราะรักพระเจ้าช่วยได้ไหม?

ถ้ า เ จ็ บ เ พ ร า ะ…

ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์?

ทำ ไ ม ค ริ ส เ ตี ย น…

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม?

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม❓ ? ทุกอย่างที่คริสเตียนเข้าร่วมได้ #ต้องไม่ขัดต่อความเชื่อและหลักการตามพระคัมภีร์ โดยคุณจำเป็นต้องแยกระหว่าง #วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามที่ควรยึดถือปฏิบัติ เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การรักนวลสงวนตัว…

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ หลายคนคงรู้จักกันดีว่า… ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก และคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคน แต่มันอาจจะฟังดูขัดแย้งสำหรับบางคนนิดหน่อยว่า #ทำไมพระเจ้าแห่งความรักถึงสร้างบางคนขึ้นมา #ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นๆ คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าสร้างบางคน มาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์ ขออนุญาตพูดถึงความจริง…

รักอย่างไรให้อีกฝ่ายรู้ตัว?

รั ก อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้…

ความรักแบบไหนที่คุณต้องการ ?

ค ว า ม รั ก แ บ บ ไ…

ความตายน่ากลัวไหม?

ค ว า ม ต า ย น่ า ก…

มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดจริงไหม?

ม นุ ษ ย์ เ วี ย น ว่ า…