พิธีบัพติศมาคืออะไร?

พิธีบัพติศมาคืออะไร ?

การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ
ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร
ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า
 
“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ
ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
(มัทธิว 28:19–20)
 
=====================================
 
พิธีบัพติศมาคืออะไร ❓
บัพติศมาของคริสเตียนเป็นทางซึ่งบุคคลหนึ่ง
ประกาศความเชื่อต่อสาธารณชน #พิธีบัพติศมาในน้ำ
เหมือนกับการที่บุคคลหนึ่งกล่าวในใจว่า
“ฉันขอประกาศว่าฉันเชื่อในพระคริสต์
#พระเยซูได้ทรงชำระจิตใจฉันพ้นจากบาป
และเดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตใหม่ที่ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว”
 
บัพติศมาของคริสเตียนแสดงให้เห็นภาพการสิ้นพระชนม์
การทรงถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์
ในขณะเดียวกัน ก็ยังแสดงให้เห็นภาพการ #ตายต่อบาป
และ #มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์
 
โรม 6:11 “เหมือนกันเช่นนั้นแหละ
ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป
และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์”
 
โคโลสี 2:12 “และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้ว
และในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ด้วย
โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมา”
 
ใครสามารถเข้าพิธีบัพติศมาได้ ❓
ผู้ที่ได้ตัดสินใจกลับใจจากบาป เชื่อในพระเยซู
และติดตามพระองค์แล้ว หรืออธิบายมากขึ้นคือ
ผู้ที่ได้ผ่านกระบวนตัดสินใจว่าจะยอมรับความจริงของพระเจ้า 3 ประการนี้คือ…
 
▶ ยอมรับเกี่ยวกับตัวเรา…ว่าเราไม่มีกำลังที่จะไถ่โทษความบาปของเราเอง
▶ ยอมรับเกี่ยวกับกับพระเยซู…ว่าพระองค์เท่านั้นสามารถไถ่โทษความบาปให้เราได้
    และพระองค์ทำแล้วด้วยการตายแทนเราบนกางเขน
▶ ยอมรับ…ให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของเราด้วยการอธิษฐานต่อพระองค์
 
พระคัมภีร์บอกว่า…
“คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”
(‭‭โรม‬ ‭10:9‬)
 
หากคุณได้บอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจของคุณว่า
คุณตัดสินใจยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยคุณให้รอดจากบาป
และเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณแล้ว
หรือการเป็นคริสเตียนแล้วนั่นเอง
คุณก็รับบัพติศมาได้เลย
 
จะรับบัพติศมาได้ที่ไหน❓
 
โดยส่วนใหญ่ #คริสตจักรหรือโบสถ์ ทั่วไปก็จะจัดพิธี
ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมคริสตจักรอยู่แล้ว
คุณสามารถติดต่อสอบถามกับคริสตจักรที่คุณเข้าร่วมได้เลย
แต่หากคุณยังไม่มีคริสตจักรที่เข้าร่วม
ทางเพจเรายินดีช่วยให้คำแนะนำกับคุณ
 
============================
 
ยิ่งกว่านั้น หากคุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซู
เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปของคุณ
และอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น
คุณก็สามารถทักแชทเรามาได้
ทางเพจรู้จักพระเจ้า m.me/knowgod.in.th
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?