มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดจริงไหม?

ม นุ ษ ย์ เ วี ย น ว่ า ย ต า ย เ กิ ด จ ริ ง ไ ห ม ❓

👉ก่อนจะไปสู่คำตอบ…
เราลองมาถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้สักหน่อยดีกว่า
👉ถ้ามนุษย์ต้องเวียนวายตายเกิด⁉️ คุณคิดว่า…
>>> จะมีมนุษย์สักกี่คนในชาติหน้าที่ได้
👉ถ้ามนุษย์ต้องเวียนวายตายเกิด
แสดงว่าจำนวนของสิ่งมีชีวิต
ใช่หรือไม่❓
>>>แล้วจำนวนสิ่งมีชีวิตในอดีตกับปัจจุบัน
แตกต่างกันไปมากน้อยเพียงใด❓
▶ ลองมาดูกันที่เรื่องของจำนวนประชากร
👉จากสถิติจำนวนประชากรโลกพบว่า
ในปี พ.ศ. 2498 โลกเรามีจำนวน
ประชากรทั้งหมด 2.7 พันล้านคน
และในปี พ.ศ. 2560 จำนวนประชากรโลก
ได้เพิ่มเป็น 7.5 พันล้านคน
ภายใน 60 ปี จำนวนประชากรโลก
ได้เพิ่มถึง 4 พันกว่าล้านคน
👉น่าคิดนะว่า…ทำไมจำนวนประชากรโลก
นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๆ
ในขณะที่ศีลธรรมกลับเสื่อมถอยลงอย่างมาก
จิตใจมนุษย์เยือกเย็นลงเรื่อยๆ
มีการฆาตรกรรมหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
จากพระคัมภีร์ไบเบิล
ในส่วนของพระคัมภีร์ไบเบิล
ที่เป็นพระคำจากพระเจ้านั้น
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า…
มนุษย์จะเกิดครั้งเดียว
และตายครั้งเดียว
หมายถึงเรามีชีวิตเดียว
ไม่มีชาติที่แล้ว หรือชาติหน้า❗️
“ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่า
จะตายครั้งเดียว
และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด”
‭‭(ฮีบรู‬ ‭9:27‬)
👉คำตอบตามตัวอักษรเลย ว่า…
มนุษย์จะตายครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็จะรับการพิพากษาตัดสิน
▶ ถ้ามีไม่มีการเวียนวายตายเกิด
ทำไมบางคนระลึกชาติได้❓
>>> คำถามนี้น่าคิด…
จริงแล้ว การระลึกชาติหรืออดีตได้
ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างนึง
บนโลกเลยก็ว่าได้
ซึ่งถ้ามุมของคริสเตียน
ก็มักจะมีประสบการณ์กับ
เรื่องมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทำอยู่บ่อยครั้ง
ทั้งจากประสบการณ์ของผู้เชื่อ
ในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล
และประสบการณ์ของคริสเตียนในปัจจุบัน
ทั้งหมดล้วนเกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทั้งสิ้น
และ #มาร เองก็พอมีอำนาจอยู่เช่นกัน
เป้าหมายของมารซาตานคือ
ที่ถือว่าได้ผลไม่น้อยที่จะทำให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้า
และพระคำของพระองค์จากพระคัมภีร์ไบเบิล
👉แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไรกับเรื่องการเวียนวายตายเกิด❓
>>> ถ้าคำตอบในครั้งนี้ยังไม่จุใจ
ทักมาหาเราได้ที่เพจ “รู้จักพระเจ้า” <<<
ข้อมูลอ้างอิง
รู้ทันกลยุทธ์ของมาร
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?