รู้จักพระเจ้า

มีคนมากมายที่เคยประสบปัญหาชีวิต ทุกข์ท้อใจ ไม่มีความหวัง ไม่มีใครช่วยได้ แต่เมื่อพวกเขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  การเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

รู้จักพระเจ้า
 • “เจ้า​จะ​แสวง‍หา​เรา​และ​พบ​เรา​เมื่อ​เจ้า​แสวง‍หา​เรา​ด้วย​สิ้น‍สุด​ใจ​ของ​เจ้า”

  – เยเรมีย์ 29:13

 • “เพราะ​พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​ชิ้น‍ส่วน​ภาย‍ใน​ข้า‍พระ‍องค์
  พระ‍องค์​ทรง​ถัก‍ทอ​ข้า‍พระ‍องค์​เข้า​ด้วย‍กัน​ใน​ครรภ์​มารดา
  ข้า‍พระ‍องค์​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍องค์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ข้า‍พระ‍องค์​อย่าง​อัศ‌จรรย์​น่า‍ครั่น‍คร้าม”

  – สดุดี 139:13-14

 • “แต่​บาป‍ชั่ว​ของ​พวก‍ท่าน​ได้​ทำ‍ให้​เกิด​การ​แยก
  ระหว่าง​พวก‍ท่าน​กับ​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน”

  – อิสยาห์ 59:12

 • “เพราะพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอ คือคนชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า”

  – 1 เปโตร 3:18

 • “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  – กิจการ 3:19

 • “คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม‍รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ‍เยซู​ทรง​เป็น​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ‍องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด”

  – โรม 10:9

มีคำถามไหม? เรายินดีช่วย | Contact Us