ช่วยคนไทยให้ได้รู้จักและพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

เข้าใจพระคัมภีร์ภายใน 7 นาที

มาเป็นคริสเตียนแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ได้ไหม?

ม า เ ป็ น ค…

มาเป็นคริสเตียนคือการเปลี่ยนศาสนาหรือไม่?

ม า เ ป็ น ค…

อยากศึกษาเรื่องพระเจ้าจะเริ่มต้นอย่างไร?

อ ย า ก ศึ ก…

ไม่ใช่คริสเตียนไปโบสถ์ได้ไหม

ไ ม่ ใ ช่ ค ริ…

พระเจ้ามีจริงไหม

ทำ ไ ม ค ริ ส…

อยากเป็นคริสเตียนต้องทำอย่างไร?

อยากเป็นคริสเตียนต้องทำอย่างไร? การเป็นคริสเตียน #คุณไม่จำเป็นต้องเกิดในครอบครัวคริสเตียน #คุณต้องเลือกและตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง แม้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียน พวกเขาก็…

ดูวีดีโอใน Youtube

ติดตามใน Facebook