มาเป็นคริสเตียนแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ได้ไหม?

คุณอาจจะเป็นคนแรกในครอบครัว
ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนเป็นคริสเตียน
หรืออาจจะเป็นคนแรกในครอบครัว
ที่กำลังเป็นคริสเตียนอยู่
คุณหลายคนอาจจะลังเลว่า
จะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียน
เชื่อและติดตามพระเยซูดีไหม
แล้วถ้ามาเป็นคริสเตียนแล้ว
ไม่บอกใครได้ไหม
เพราะกลัวคนรอบข้างรับไม่ได้ เสียใจ
หรือไม่ยอมรับ หรือแม้แต่การถูกต่อต้าน
➡ พระเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไร?
““ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก
นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้
เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้
ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง
จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น
ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”
‭‭มัทธิว‬ ‭5:14-16‬ ‭
➡ เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน
เราไม่ได้เพียงเชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือพระเยซูเท่านั้น
เรากำลังถูกแต่งตั้งให้เป็น “ความสว่างของโลกนี้” ด้วย
➡ ความสว่างของโลก หมายถึง?
คุณถูกเรียกให้ส่องสว่างในความมืด
สดุดี 74:20 กล่าวว่า
“…สถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ…”
แต่คุณคือความสว่างนั้นในโลกที่มืดมิดนี้
คอยส่องนำทางผู้คนในโลกให้เดินในทางที่ถูก
และเดินไปหาพระเยซูเพื่อรับการช่วยให้รอดพ้นบาป
โดยพระองค์เหมือนที่คุณได้รับ
?ถ้าคุณมาเป็นคริสเตียนแล้ว
แต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียน
ที่ติดตามพระเยซูคุณก็เหมือนตะเกียงที่เอาถังครอบไว้
นอกจากจะไม่มีใครรู้แล้วว่าคุณติดตามพระเยซู
คงยากด้วยที่คุณจะบอกถึงการไถ่บาปของพระเยซู
ที่ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆบนโลก
ห รื อ แ ม้ แ ต่ ค น ที่ คุ ณ รั ก
คงไม่ต้องอธิบายต่อว่าการทำแบบนี้เป็น #ปิดโอกาส
สำหรับคนใกล้ตัวของคุณอย่างไร
ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซู
ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง
จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)
ให้เราเอาทุกอย่างที่ครอบชีวิตของเราอยู่โยนทิ้งไป
รีบออกจากที่กำบัง
ลุ ก ขึ้ น ม า เ ป็ น เ ห มื อ น ต ะ เ กี ย ง ซึ่ ง ต้ อ ง ทำ ห น้ า ที่ ส่ อ ง แ ส ง
ให้คนทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา
มันอาจจะยากสำหรับบางคนที่กลัวการต่อต้าน
และการไม่ยอมรับจากคนรอบข้าง
ถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นคริสเตียน
แต่เชื่อเถอะ
เ มื่ อ คุ ณ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม รั ก ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ม า ก ขึ้ น
และ #รู้ว่า การช่วยเหลือของพระเยซู
#สำคัญ กับมนุษย์ทุกคนมากแค่ไหน
คุณจะอยากลุกขึ้นมาประกาศตัวว่า
คุณเป็นคริสเตียนเพื่อที่จะนำให้คนที่คุณรัก
มารู้จักพระเยซูและเข้ารับการช่วยเหลือจากพระองค์
…ก่ อ น ที่ มั น จ ะ ส า ย เ กิ น ไ ป สำ ห รั บ เ ข า เ ห ล่ า นั้ น…
ถ้าตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจอยู่ว่า
แต่ก็กลัวที่จะบอกกับคนรอบข้างและครอบครัว
และอยากแนะนำให้คุณลองก้าวเข้ามา
เรียนรู้และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน
และสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
ก่อนก็จะตัดสินใจเชื่อหรือถอยหลังกลับก็ดีนะ
หรือไม่รู้จะเริ่มอย่างไร…
เพจของเราก็ยินดีช่วยให้คำแนะนำ
คุณสามารถพูดคุยกับเราได้เลย
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?