จะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

ขออนุญาตแนะนำคร่าวๆ
ที่คุณสามารถเริ่มต้นหาคำตอบ
เกี่ยวกับพระเจ้าได้
▶️ อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล:
พระคริสตธรรมคัมภีร์
เป็นอัตชีวประวัติของพระเจ้า
ที่พระองค์ใดลใจให้คนของพระองค์
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเอง
มนุษย์ บาป และแผนการของพระเจ้า
ในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจาก
ความพินาศอันเนื่องจากความบาป
สู่ชีวิตนิรันดร์
หากคุณได้อ่านอัตชีวประวัติของใครสักคน
คงต้องได้รู้จักกับเขาคนนั้นแน่นอน
เช่นเกี่ยวกับ หากคุณได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล
คุณก็จะได้รู้จักกับพระเจ้า
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า…”
(2 ทิโมธี 3:16-17)
▶️ ศึกษาจากชีวิตพระเยซู:
ถ้าคุณได้ลองศึกษีวิตของพระเยซู
คุณจะรู้ว่าเรื่องราวของพระเยซู
ทุกตอนได้ยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่จริง
เพราะชีวิตของพระเยซู
ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระเจ้า
และมากกว่านั้น พระเยซูยังบอกว่า
พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
และใครที่ได้เห็นพระเยซูก็ได้เห็นพระเจ้าด้วย
นั่นหมายถึงว่าพระเยซูกำลังบอกว่า
พระองค์ก็คือพระเจ้านั่นเอง
“ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้ว
ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย
ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์
และได้เห็นพระองค์”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิป
เราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้ว
ท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ?
คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา
ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า
‘ขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็น?’”
‭‭(ยอห์น‬ ‭14:7, 9‬)
▶️ ถามจากประสบการณ์ของคริสเตียนบางคน:
ถ้าคุณมีคริสเตียนสักคนอยู่ใกล้ตัวคุณ
คุณลองถามจากประสบการณ์ของคริสเตียน
คนนั้นดูก็ได้ว่าอะไรทำให้เขาเชื่อว่ามีพระเจ้า
และยังคง . . .
เ ชื่ อ อ ยู่ ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น พ ร ะ เ จ้ า ด้ ว ย ต า ไ ด้ . . .
แต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยที่เป็นคริสเตียน
คุณอาจจะมองหาโบสถ์ใกล้สักที่
ลองเดินเข้าไปร่วมกิจกรรมของเขา
ในวันอาทิตย์สักครั้ง
และหาใครสักคนเพื่อคุณจะได้สอบถามดู
เกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาเหล่านั้นเชื่อ
หรือถ้าทั้งสองวิธียุ่งยากสำหรับคุณ
เพจของเราก็ยินดีช่วยเป็นเพื่อน
ที่จะค่อยหาคำตอบ
หรือแบ่งปันประสบการณ์ของเรา
ให้คุณฟังได้ ลองทักมาหาเราก็ได้
แต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตาม
ในการหาคำตอบเกี่ยวกับพระเจ้า
เราอยากแนะนำคุณว่า
ให้ลองถอยหลังออกจากคำว่าศาสนาก่อน
และลองเปิดใจค้นหาความจริงดู
แล้วคุณจะรู้ว่า ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า
เป็นมากกว่าศาสนาอย่างที่คุณเคยได้ยินมา
?ถ้าคุณอยากรู้ว่าพระเจ้ารักคุณอย่างไร
และแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีสำหรับคุณนั้นคืออะไร ❓
. . . คุ ณ เ อ ง ก็ ห า คำ ต อ บ ไ ด้ . . .
เพจของเราก็ยินดีช่วยให้คำแนะนำ
คุณสามารถพูดคุยกับเราได้เลย
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?