Blog
who-can-be-saved

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

คำถาม: ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

 

คำตอบ: พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนในยอห์น 3:16 ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดได้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” คำว่าเพื่อทุกคน หมายถึง “ใครก็ตาม” รวมถึงคุณและทุกคนที่อื่น ๆ ในโลก

know-sure

จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

คำตอบ: คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ และคุณจะได้ไปสวรรค์หลังจากที่คุณตายแล้ว? พระเจ้าต้องการให้คุณมั่นใจ! พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:13) สมมติว่าคุณยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในตอนนี้ และพระองค์ตรัสถามคุณว่า “ทำไมเราจะต้องให้เจ้าเข้าแผ่นดินสวรรค์ด้วย?” คุณจะพูดว่าอย่างไร?

born-again

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

คำถาม: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

 

คำตอบ: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?..ประโยคคลาสสิคในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนี้อยู่ใน พระธรรม ยอห์น 3:1-21 พระเยซูคริสต์ทรงได้สนทนากับนิโคเดมัส ท่านเป็นฟาริสีและเป็นขุนนางของพวกยิว ซึ่งนิโคเดมัสได้เข้าเฝ้าพระเยซูในเวลากลางคืน แล้วได้ตั้งคำถามนี้กับพระเยซู

personal-savior

การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

คำถาม: การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

คำตอบ: คุณเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณไหม? ก่อนที่คุณจะตอบ ขอข้าพเจ้าอธิบายคำถามให้คุณเข้าใจเสียก่อน นั่นคือ การที่คุณจะเข้าใจคำถามนี้อย่างชัดเจน คุณจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า “พระเยซูคริสต์” “ส่วนตัว” และ “พระผู้ช่วยให้รอด” หมายความว่าอะไร

Got-forgiveness

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”

การอภัยโทษคืออะไร? และทำไมฉันจึงจำเป็นต้องได้รับ?

คำว่า “การให้อภัย” หมายถึงการชำระให้สะอาด การยกโทษให้ การยกเลิกหนี้ให้
เมื่อเรากระทำผิดต่อใครบางคน เราต้องการ การให้อภัยจากเขา เพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาคืนดีดังเดิม การให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราสมควรได้รับการยกโทษ ไม่มีใครสมควรได้รับการยกโทษเลย แต่การให้อภัยเป็นการกระทำด้วยความรัก ความเมตตา และพระคุณ การให้อภัยเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ถือโทษคนอื่น ไม่ว่าเขาจะกระทำอย่างไรต่อคุณก็ตาม 

difference-dating-courting

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

คำตอบ: การออกเดทกับการเกี้ยวพาราสีเป็นสองวิธีการในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม ในขณะที่มีผู้ซึ่งไม่เป็นคริสเตียนที่ออกเดทด้วยความตั้งใจที่จะมีลำดับของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกันทางกายภาพมากขึ้น สำหรับคริสเตียนนั้นเป็นที่ยอมรับไม่ได้และสิ่งนั้นไม่ควร จะเป็นสาเหตุของการออกเดทกัน

one-flesh

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำตอบ: คำศัพท์ว่า “ เนื้อเดียวกัน” มาจากเรื่องราวในหนังสือปฐมกาลตอนทรงสร้างอีวา

ปฐมกาล 2:21-24 “แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น ชายจึงว่า ‘นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา จะต้องเรียกว่าหญิง เพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย’ เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อ เดียวกัน”

looking-wife

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ คือการมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ในขั้นตอนการค้นหาภรรยาสักคน หลักการที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาภรรยาที่มีความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า

  • Facebook