ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ?

September 5, 2020

  ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ? คำถาม: ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว…

พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม?

September 3, 2020

  พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม? คำถาม: พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม?คำตอบ: ยอห์น…

พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?

September 1, 2020

  พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง? คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง? คำตอบ:…

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?

August 30, 2020

  เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่? คำถาม: เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่? คำตอบ:…

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

August 28, 2020

  สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่? คำถาม: สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่? คำตอบ:…

ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?

August 26, 2020

  ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ? คำถาม: ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว…

ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือไม่?

August 24, 2020

  ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือไม่? คำถาม: ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือไม่? คำตอบ:…

บันไดไปสู่ความรอดคืออะไร?

August 22, 2020

  บันไดไปสู่ความรอดคืออะไร? คำถาม: บันไดไปสู่ความรอดคือะไร? คำตอบ:…

ฉันจะรอดได้อย่างไร?

June 13, 2020

  ฉันจะรอดได้อย่างไร? คำถาม: ฉันจะรอดได้อย่างไร? คำตอบ:…