คุณคิดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร?

คุณคิดว่า…

ม นุ ษ ย์ เ กิ ด ม า เ พื่ อ อ ะ ไ ร❓

“ ชี วิ ต ค น เ ร า มั น สั้ น ”
?คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหม
แล้วคุณคิดว่าชีวิตคนเราสั้นจริงหรือเปล่า❓
ถ้าคุณคิดอย่างนั้น
ในช่วงเวลาอันสั้นของชีวิตนี้
#คุณไม่อยากรู้หรือว่า … “ คุ ณ เ กิ ด ม า เ พื่ อ อ ะ ไ ร ” ❓
?ถ้าคุณสงสัยว่าของบางอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร?
?เพราะเขาจะรู้และเข้าใจจุดประสงค์
ของสิ่งของนั้นๆได้อย่างดีที่สุด
เช่นเดียวกันกับชีวิตของมนุษย์
ถ้าคุณกำลังมีคำถามว่า
?คุณก็ต้อง #ถามผู้ที่สร้างคุณมา ผู้นั้นก็คือ พระเจ้า
▶พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไร❓
ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าได้บอกไว้ว่า
พระเจ้าสร้างมนุษย์มา #เพื่อครอบครอง
และดูแลสิ่งต่างๆร่วมกับพระองค์
“แล้วพระเจ้าตรัสว่า
ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา
ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล
ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์
ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป
และสัตว์ต่าง ๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน
พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์”
(ปฐมกาล 1: 26-27)
“ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ต่างหาก คือ
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม
แต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้าอุบายต่างๆ ออกมา”
(ปฐมกาล 7: 29)
▶การสร้างมนุษย์นี้เริ่มต้นจากมนุษย์ 2 คนแรกคือ #อดัม และ #อีฟ
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกให้มีความชอบธรรม
และบริสุทธ์อย่างแท้จริง มีความเที่ยงธรรม
มีอำนาจ มีสติปัญญาสูง และนอกจากนี้…
ในสมัยของอดัมและอีฟ พวกเขาสามารถ
แต่ละวันของเขา #เต็มไปด้วยความสงบสุข
?ตั้งแต่เวลานั้นมาส่วนประกอบทั้ง 3 ของมนุษย์ คือ
วิญญาณ จิตใจ และร่างกายก็ #เป็นมลทินไปหมด
?จากการทำความบาปในครั้งนั้นของมนุษย์คู่แรก
มากกว่าที่เรากำลังดำเนินอยู่ในทุกๆวันนี้
นอกจากการอยู่ในความชั่วร้ายในโลก
ความบาปและความชั่วร้ายเหล่านั้น
กำลังทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์
ค่อยๆตายลงอย่างช้าๆ
และชีวิตที่
?พระเจ้าประสงค์ช่วยให้มนุษย์
ได้กลับไปอยู่ในจุดประสงค์แรกเริ่ม คือ
▶การได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า
▶มีสันติสุขอยู่พระองค์
▶ดูแลปกครองสิ่งที่พระองค์สร้าง
▶และมีชีวิตที่ชอบธรรม ปราศจากบาป
?พระเจ้าได้ทรงช่วยเราด้วยการลงมาบนโลก
ในฐานะพระเยซู พระองค์ลงมา
?หากคุณอยากรู้ความหมายที่แท้จริงของชีวิตและ…
อ ย า ก ตื่ น เ ต้ น ไ ป กั บ ก า ร ค้ น ห า จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร มี ชี วิ ต อ ยู่
?คุณสามารถเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าได้
▶ด้วยการตัดสินใจรับการช่วยเหลือ
▶และเลือกติดตามพระเยซูในฐานะพระเจ้าที่นำชีวิตของคุณ
แล้วคุณได้ค้นพบว่า…
คุ ณ เ กิ ด ม า เ พื่ อ อ ะ ไ ร❓
และมี…
มี ชี วิ ต อ ยู่ เ พื่ อ อ ะ ไ ร❓
?ถ้าไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรายินดีให้คำแนะนำ
ทักเข้ามาพูดคุยกับเราได้
ทางเพจ รู้จักพระเจ้า
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?