มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าจริงหรือ?

ม นุ ษ ย์ ถู ก ส ร้ า ง โ ด ย พ ร ะ เ จ้ า จ ริ ง ห รื อ

 

วันเด็กเพิ่งผ่านพ้นไป…
คนมากมายต่างเอารูปน่ารักๆ
ของตัวเองในวัยเด็กมาโพสต์

แต่คุณเคยดูไหมว่าเด็กน้อยน่ารักคนนั้น
ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ได้อย่างไรกันแน่

มีหลากหลายความเชื่อมาก
เกี่ยวกับการกำเนิดของมนุษย
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่
?มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง หรือ
?พระเจ้าสร้างมนุษย์

หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มบอกว่า
?มนุษย์เกิดมาจากแบคทีเรียสีม่วง
และในปัจจุบันเรื่องการหาความจริงของจุดกำเนิดของมนุษย
ยังเป็นการวิจัยที่ยังสืบเนื่องกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี

ในท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลายนี้
มีหลายความเชื่อที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง
ฉะนั้นแล้ว บางทีความเชื่ออาจจะยังไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่ากับการค้นหาความจริง

เพื่อที่คุณจะเชื่ออย่างถูกต้อง
และสำหรับความเชื่อของคริสเตียนแล้ว
ชาวคริสเตียนจะเริ่มต้นความเชื่อจากความจริง
พูดง่ายๆคือ การเชื่อในความจริง

ความจริงในแง่มุมอื่นๆ
คุณอาจจะหาอ่านได้ในที่อื่นที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใ
นทฤษฎีหรือความเชื่อดังกล่า

แต่ความจริงที่เราสามารถนำเสนอให้คุณได้ในวันนี้คือ
?“ความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิล”

พระคัมภีร์ไบเบิลคือ
หนังสือที่พระเจ้าใช้สื่อสารและเปิดเผย
ให้มนุษย์รู้และเข้าใจความจริงเกี่ยวกับ
?พระเจ้า
?โลก
?จักรวาล
?มนุษย์
?พระเยซู
?และสิ่งมากมายที่พระเจ้าสร้าง

คงไม่ต้องอธิบายแล้วว่าพระคัมภีร์พูดถึง
#ความจริงเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ ไว้อย่างแน่นอนล่ะ
ก็ต้องเป็นความจริงที่ว่า

พ ร ะ เ จ้ า เ ป็ น ผู้ ส ร้ า ง ม นุ ษ ย์

หมายถึง ? คุณทุกคน
(ไม่ว่าจะความเชื่อใด ศาสนาใด หรือไม่มีศาสนา)
พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมาทั้งสิ้น

รู้ได้อย่างไรว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์

สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ที่ชี้ให้เห็นว่า
มนุษย์กำเนิดมาโดยพระเจ้ามีอยู่หลายตอน

?ตอนแรก “บันทึกเรื่องการสร้างโลก”

คุณหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของ
#มนุษย์คู่แรก ที่พระเจ้าสร้างคือ #อดัม และ #อีฟ

พระคัมภีร์บันทึกกระบวนการสร้างมนุษย์คู่แรกไว้ว่า
“พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดิน
ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่”
‭‭(ปฐมกาล‬ ‭2:7‬)

และอีกตอนหนึ่งคือ
“เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์
พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา”
‭‭(สดุดี‬ ‭139:13)

ดาวิด กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล
ได้บันทึกข้อความลงในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า
พระเจ้าเป็นสร้างส่วนต่างในตัวเขา
และสร้างเขาไว้ในครรภ์ของมารดา

ถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์จริง ทำไมไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า

จริงๆแล้วในการสร้างมนุษย์คู่แรกนั้น
มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามาก
และพระเจ้าให้เสรีภาพกับอดัมที่จะเลือกหรือตัดสินใจอย่างไรก็ได้

แต่น่าเสียดายที่บรรพบุรุษของเราได้เลือก
#ไม่เชื่อฟังคำสั่งห้ามเพียงข้อเดียวของพระเจ้า

?นี่เองเป็นต้นเหตุที่ความบาปที่ได้ย่างกรายเข้ามาในโลก
หลังจากนั้น อดัมและอีฟก็ต้องรับโทษตามการกระทำของเขา
โดยการต้องออกจากสวนเอเดนของพระเจ้า

#และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้อีก

ซึ่งส่งผลให้คุณที่เกิดมาทีหลังอดัมและอีฟก็
#ถูกตัดขาดจากพระเจ้า ไปด้วย

ยกตัวอย่างให้เห็น

สมมุติว่าปู่ย่าตายายของคุณได้ถือสัญชาติประเทศหนึ่ง
แต่ท่านทำผิดกฏของประเทศนั้
จนท่านถูกเนรเทศออกจากประเทศนั้นๆ
ไปอยู่อีกประเทศ คุณที่เกิดมาทีหลังท่าน
ก็พลอยไม่ได้สัญชาตินั้นไปด้วย

จากเหตุการณ์ของอดัมและอีฟนั่นแหละ
?ที่ส่งผลให้ไม่มีใครเคยได้เห็นพระเจ้า
และนอกจากมนุษย์จะถูกตัดขาด
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว
ความบาปที่มนุษย์ยังส่งผลให้มนุษย์
#ต้องชดใช้ความบาปนั้นในบึงไฟนรกด้วย

แต่เรื่องราวยังไม่จบ …
? ด้วยความรักที่พระเจ้ามีให้คุณ
#มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างอย่างตั้งใจ

พระเจ้ากระทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถ #รับรู้ได้ถึงพระองค์
และรับรู้ได้ว่า #พระเจ้ารักคุณแค่ไหน คือ

?การส่งพระเยซูลงมาบนโลกเพื่อเปิดเผย
ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า
และให้พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อไถ่ความบาปมากมายของมนุษย์
ที่ทำให้มนุษย์กับพระเจ้าขาดจากกัน
เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการชดใช้บาปในนรก
และได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้ง

เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของคริสเตียนกับพระเจ้าของเขา
แต่เป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าที่สร้างคุณ คุณอยากจะกลับมาหาและ

“รู้ จั ก พ ร ะ เ จ้ า ” ที่สร้างคุณไหม

สุดท้ายแล้วคุณอาจจะยังไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างคุณ
แต่การเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สามารถเปลี่ยนความจริงได้

ความจริงยังคงเป็นความจริงเหมือนเดิม
รอวันให้คุณก้าวเข้าไปพิสูจน์และค้นพบ
#ก่อนที่ชีวิตของคุณจะจบลงเนื่องด้วยเรื่องอายุขัย

?คุณไม่อยากรู้จริงๆหรือว่าคุณเกิดมาได้อย่างไรกันแน่

เ ชื่ อ เ ถ อ ะ ค ว า ม จ ริ ง ต้ อ ง พิ สู จ น์ ไ ด้

ถ้าคุณอยากหาคำตอบเรื่องพระเจ้า
และตัวคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

เรายินดีอยู่เคียงข้างและคอยช่วย
แนะนำแนวทางให้กับคุณได้
ทักมาคุณกับเราทางแชทเพจรู้จักพระเจ้าได้เลย
m.me/knowgod.in.th

ข้อมูลอ้างอิง
https://jaisamarnchurch.org/media/articles/sin-die-hell/
https://thestandard.co/human-is-monkey-cousin/
http://ivorytowerblues.com/มนุษย์มีต้นกำเนิดแรกเร/
https://www.sarakadee.com/2009/03/07/pakorn/

 
 
#คริสเตียน #ศาสนา #ศาสนาคริสต์ #รู้จักพระเจ้า
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?