รู้หรือไม่ ? จิตวิญญาณของเราเริ่มต้นใหม่ได้

รู้หรือไม่ ❓

จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง เ ร า เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ ไ ด้ ⁉️

ปีใหม่แล้ว เป็นโอกาสดีที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆ
แต่จะเริ่มต้นอย่างไรให้แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมา
คุณอาจจะเคยลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงปีใหม่
เพราะช่วงบรรยากาศปีใหม่มันให้ความรู้สึก
อ ย า ก จ ะ นั บ ห นึ่ ง ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง
– คุณอาจจะได้ลองเริ่มต้นลดน้ำหนักจริงจังครั้งแรก❗
ในช่วงปีใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
– หรืออาจจะได้ไปเที่ยวที่ใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตใจ
– ลองจัดตารางเวลาแต่ละวันใหม่
– หรือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ในด้านใดด้านหนึ่ง
? คุณอาจจะเคยทำอะไรที่ว่านี้
แล้วในส่วนที่ลึกลงไปมากกว่าร่างกายและจิตใจล่ะ
คุณเคยเริ่มต้นใหม่ในส่วนนั้นหรือเปล่า❓
▶ ส่วนที่ลึกลงไปกว่ากายและใจที่ว่านั้นก็คือ
ส่วนของ ” จิตวิญญาณ “
ในชีวิตของทุกคนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน
คือ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
▶ ร่างกาย (body) ส่วนที่อยู่นอกสุด เห็นได้ด้วยตา
และประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เราดูกันดี
▶ จิตใจ (soul) ส่วนที่ลึกลงไปอีกขั้นจากร่างกาย
เป็นส่วนของความรู้สึกนึกคิด เจตนารมณ์
จิตใจสามารถคิด รู้สึก และเลือกได้
▶ จิตวิญญาณ (spirit) ส่วนที่ลึกที่สุด
จิตวิญญาณของมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้
และสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณ
ในทุกปีผู้คนต่างเริ่มต้นใหม่ในด้านร่างกาย และจิตใจ
และคุณเคยมีประสบการณ์ในการเริ่มต้นใหม่
ในด้านจิตวิญญาณหรือยัง❓
การเริ่มต้นใหม่ในด้านจิตวิญญาณ
ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่า
“ ก า ร บั ง เ กิ ด ใ ห ม่ ฝ่ า ย วิ ญ ญ า ณ ”
▶ การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณคืออะไร❓
คำว่า “บังเกิดใหม่” แปลตามตัวแล้ว หมายความว่า
“ บั ง เ กิ ด จ า ก เ บื้ อ ง บ น ”
การบังเกิดใหม่ คือ >>>
การกระทำของพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตนิรันดร์
(การกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์)
แก่ผู้ที่เชื่อทุกคน
ใน พระธรรม ยอห์น 1:12,13 เขียนไว้ว่า
“ บั ง เ กิ ด ใ ห ม่ ” ยังหมายถึง
“ ก า ร ไ ด้ เ ป็ น บุ ต ร ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ”
โดยทางความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์
ใครก็ตามที่ตัดสินใจกลับใจจากบาป
และเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ผู้นั้น
จะถือว่า ” ไ ด้ บั ง เ กิ ด ใ ห ม่ ฝ่ า ย วิ ญ ญ า ณ แ ล้ ว “
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง
และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ
อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่”
(ยอห์น 3:3-7)
▶ ทำไมต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ❓
อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ใน พระธรรม เอเฟซัส 2:1 ว่า
“ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป…
”และจดหมายที่ท่านอัครทูตเขียนถึงชาวโรม
ในพระธรรมโรม 3:23 ว่า
“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”
และบาปนั้นจะนำคุณไปสู่การแยกขาดจากพระเจ้า
และต้องชดใช้ความบาปตามการกระทำของคุณในบึงไฟนรก
? ดังนั้น คนเราจึงจำต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง
ผ่านการช่วยเหลือของพระเยซู
เพื่อบาปของพวกเขาจะได้รับการอภัย
และมีสายสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าอีกครั้ง…
▶ แล้วจะบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร❓
พระธรรมเอเฟซัส 2:8-9 เขียนไว้ว่า
“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ
และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง
แต่พระเจ้าทรงประทานให้
ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้
เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
เมื่อคุณได้รับความรอด คุณก็จะบังเกิดใหม่
จิตวิญญาณได้รับสถานะภาพใหม่
และได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยชอบธรรม
ทางการบังเกิดใหม่นี้..
และ การที่ได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์
ผู้ซึ่งได้ทรงยอมรับโทษความบาปของเรา
โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น
เป็นการเริ่มต้นบังเกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณ
“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…”
(2 โครินธ์ 5:17)
ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ
และต้องการบังเกิดใหม่
คุณเองก็ตัดสินใจได้
แต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
เรายินดีช่วย ทักมาหาเราทางเพจ
“รู้จักพระเจ้า” ได้เลย m.me/knowgod.in.th
ข้อมูลอ้างอิง
 
 
#คริสเตียน #ศาสนา #ศาสนาคริสต์ #รู้จักพระเจ้า
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?