คุณคิดว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหน?

อาจจะดูแปลกที่เราจะพูดถึงเรื่องความตาย
ในช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาส
ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงมากแค่ไหน
…แต่บางทีถ้าคุณได้อ่านเรื่องนี้
คริสต์มาสอาจจะมีความหมาย
และมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณก็ได้…
สำหรับความจริงที่พระเจ้าบอกไว้
ในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับ
ชีวิตหลังความตายนั้นคือ
➡ หากมนุษย์จากโลกนี้ไปแล้วจะมี 2 ที่ที่มนุษย์ต้องไป
และอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ คือ สวรรค์นิรันดร์ และนรกนิรันดร์
พระเยซูได้พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตาย
ไว้ในพระธรรมลูกาบทที่ 16:19-31
โดยพระเยซูได้เล่าถึงชีวิตของคน 2 คน
คนหนึ่งสุขสบายในสวรรค์
อีกคนทุกข์ทรมานในนรก
“ต่อมาคนยากจนนั้นตาย
และพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัม
ส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วย
และถูกฝังไว้ และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมาน
อยู่ในแดนคนตาย”
(ลูกา 16:22-23)
➡ ใครควรไปที่ไหน❓
แต่ละคนมีทางเลือกขณะมีชีวิตอยู่ว่า
เขาหรือเธอจะไปอยู่ที่ไหนชั่วนิรันดร์
พระคัมภีร์กล่าวว่า
เราทุกคนถูกกำหนดให้ตายเพียงครั้งเดียว
และหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิพากษา
(ฮีบรู 9:27)
ผู้ชอบธรรมจะได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์
แต่ผู้ที่มีความบาป จะถูกส่งไปรับโทษนิรันดร์ในนรก
“และคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์
แต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์”
‭‭(มัทธิว‬ ‭25:46‬)
➡ ถ้าคนที่มีบาปต้องตกนรก แล้วใครล่ะที่ไม่มีบาป❓
พูดง่ายๆ ถ้าวัดกันที่ความดีความชั่ว #ไม่มีใครไปสวรรค์ได้เลย
“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”
‭‭โรม‬ ‭3:23‬ ‭
แล้วอย่างนั้น…
➡ ถ้าสวรรค์มีจริง มนุษย์จะไปสวรรค์ได้อย่างไร ❓
หลายคนคงเคยได้ยินว่า
ทำดีจะได้ไปสวรรค์
…แต่คุณรู้ไหม…
?ต่อให้ทำดีมากแค่ไหน
แต่ถ้ายังมีบาปอยู่คุณก็ต้องชดใช้❗
➡ จากคำถามที่ว่ามนุษย์จะไปสวรรค์ได้อย่างไร❓
…แล้วมนุษย์จะไม่มีบาปได้อย่างไร❓
ในเมื่อมัน #ทำไปแล้ว และ
ปัญหานี่แหละ ➡ คือเหตุผลที่พระเจ้าลงมาบนโลก
มาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา คือ
การมาในนามพระเยซู
พระเยซูมาเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์
ด้วยการรับผลของบาปแทนคุณ
“แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็น
ผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า
โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว”
‭‭(โรม‬ ‭3:24‬)
หากคุณรู้และยอมรับความจริงนี้
และตัดสินใจที่หันหลังให้กับความบาป
เชื่อศรัทธาในพระเยซู
และยอมรับการช่วยเหลือ
จากพระองค์ด้วยใจจริง
พระองค์สัญญาว่า…
คุณจะ…ร อ ด พ้ น จ า ก บ า ป
และจะรับ… ชี วิ ต นิ รั น ด ร์ ใ น ส ว ร ร ค์
“คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด
เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม
และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”
‭‭(โรม‬ ‭10:9-10‬)
หากคุณได้รู้และเข้าใจความจริงนี้
หวังว่าคริสต์มาสนี้คงจะมีความหมาย
สำหรับคุณมากขึ้นกว่าทุกๆปี
ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น
และพร้อมที่จะกลับมาหาพระองค์
แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เรายินดีช่วย
ทักเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่เพจ
รู้จักพระเจ้า m.me/knowgod.in.th
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?