คริสเตียนตายแล้วไปไหน?

ค ริ ส เ ตี ย น ต า ย แ ล้ ว ไ ป ไ ห น ❓

พระเจ้าสอนเรื่องชีวิตหลังความตายว่าอย่างไร❓

และชีวิตของมนุษย์ก็จะอยู่ไป #นิรันดร์
และผลของความบาปก็คือ…
การที่มนุษย์ต้องได้ #รับโทษในบึงไฟนรก
“ ตั ว แ ท น ข อ ง ม นุ ษ ย์ ”
▶ ทำไมพระเจ้าต้องส่งพระเยซูมาเป็นตัวแทนของมนุษย์❓
พระเจ้าทั้งเป็นทั้ง #ความยุติธรรมและความรัก
สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนกฎก็คือการทำความบาป
นั่นหมายถึงในความบาปที่ถูกกระทำจะต้องมีคนรับโทษ
และพระองค์คือผู้ที่จะลงมาบนโลกรับสภาพมนุษย์
มาเป็นตัวแทนของมนุษย์เพื่อรับโทษแทนมนุษย์
?และใครก็ตามที่ #เชื่อในพระองค์ ก็จะรับได้การช่วยเหลือนั้น
แล้วเราจะได้สิทธิ์ในการไปสวรรค์ได้อย่างไร❓
เราต้องยอมรับ 3 สิ่ง
1. ยอมรับเกี่ยวกับตัวเรา…
ว่าเราไม่มีกำลังที่จะไถ่โทษความบาปของเราเอง
2. ยอมรับเกี่ยวกับกับพระเยซู…
ว่าพระองค์เท่านั้นสามารถไถ่โทษความบาปให้เราได้
และพระองค์ทำแล้วด้วยการตายแทนเราบนกางเขน
3. ยอมรับ…ให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าองค์เดียว
ในชีวิตของเราด้วยการอธิษฐานต่อพระองค์
พระคัมภีร์บอกว่า…
“คือว่าถ้าท่านจะ #ยอมรับด้วยปาก ของท่านว่า
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และ #เชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้
พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย #ท่านจะรอด
‭‭โรม‬ ‭10:9‬ ‭
?คุณสามารถบอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจของคุณว่า
คุณตัดสินใจจะยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยคุณให้รอดจากบาป
และเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ
▶ และพระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ว่า
ใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูคนนั้นจะได้รับสถานะใหม่คือ
เป็นลูกของพระเจ้าและจะได้รับชีวิตนิรันดร์
“แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์
คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น
พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า”
‭‭ยอห์น‬ ‭1:12‬ ‭
หากคุณอยากรู้จักพระเจ้า
และได้รับสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระองค์
เรายินดีแนะนำให้กับคุณทักเข้ามาได้ทางแชทเพจ
>>> รู้จักพระเจ้า m.me/knowgod.in.th <<<
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?