รู้จักพระเจ้า

คุณสามารถ “รู้จักพระเจ้า” เป็นส่วนตัวได้
.
[ 1.แผนการของพระเจ้า ]
คือ สันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์
.
พระเจ้าทรงรักคุณ
ปรารถนาให้คุณมีประสบการณ์แห่งสันติสุข
มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ และเป็นนิรันดร์
.
ยอห์น3:16
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
.
.
.
[ 2. ปัญหาของมนุษย์ ]
คือ ความบาปแยกเราจากพระเจ้า
.
พระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของพระองค์
พระเจ้าอนุญาตให้เรามีเสรีภาพในการเลือก
แต่เมื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์และทำบาป
ส่งผลให้เราถูกแยกขาดจากพระเจ้า
.
โรม6:23
“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
.
.
.
[ 3. การช่วยกู้ของพระเจ้า ]
คือ ไม้กางเขน
.
พระเยซูสิ้นพระชน์บนไม้กางเขนและฟื้นจากความตาย
พระองค์ทรงชดใช้ความผิดบาปแทนเรา
และเชื่อมสะพานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
.
โรม 5:8
“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”
.
.
.
[ 4. การตอบสนองของคุณ ]
คือ ต้อนรับพระเยซูคริสต์
.
คุณต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอด
และต้อนรับพระองค์เป็นการส่วนตัว
.
โรม 10:9
“คือว่าถ้าท่านจะยอมบรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”
.
.
.
หากคุณยอมรับว่า…
คุณต้องการพระองค์ และอยากหันหลังให้บาป
โดยเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์
และฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อไถ่บาปให้แก่คุณ
.
——————————————–
คุณสามารถอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ได้ดังนี้ :
——————————————–
.
“ข้าแต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ลูกเสียใจที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่น
ลูกต้องการที่จะกลับใจจากบาปและกลับมาหาพระองค์
ขอทรงโปรดยกโทษความปิดบาปทั้งหมดให้แก่ลูก
ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกและทรงอภัยบาปให้แก่ลูก
ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ลูกต้องการที่จะติดตามพระองค์
ขอทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด
และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกด้วยเถิด อาเมน”
.
.
.
เมื่อคุณได้อธิษฐานด้วยความเชื่อแล้ว
คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์
.
ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า
สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่…
ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?