พระเยซูไม่ใช่ศาสดาของศาสนาคริสต์

จากบันทึกเรื่องราวของพระเยซู พระองค์ #ไม่เคยกล่าวว่า พระองค์คือ #ศาสดาของศาสนาคริสต์ เลยแม้แต่ครั้งเดียว แล้วพระองค์คือใคร?
1. พระเยซูบอกว่าพระองค์คือ “พ ร ะ เ จ้ า”
พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะ #รู้จัก พระองค์และได้ #เห็นพระองค์ (ยอห์น 14:7)
พระเยซูตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30)
ตามบันทึกในไบเบิล…เมื่อพระเยซูกล่าวอย่างนี้ จึงทำให้คนยิวที่นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวรับไม่ได้ เพราะพระเยซูกำลังกล่าวอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้า พวกเขาจึงจะฆ่าพระองค์ โดยการหยิบก้อนหินจะมาขว้างพระองค์ให้ตาย พวกยิวตอบพระองค์ว่า
“เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 10:32-33)
พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)
พระเยซูกำลังบอกว่า เป้าหมายของพระองค์คือ ทำให้เราได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่มีความหมายและรู้ถึงวัตถุประสงค์ของชีวิต เราสามารถพบกับความครบบริบูรณ์ในชีวิตได้ในพระเยซู คือชีวิตที่มีความหมายตามที่พระเจ้ามีแผนการที่ดีไว้สำหรับเราแต่ละคน
3. พระเยซูบอกว่า “พระองค์คือ #ผู้พิพากษามนุษย์ ในวันสิ้นโลก”
เมื่อวันสิ้นโลกมาถึง คนที่ตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นมา เพื่อรับการพิพากษาจากพระองค์ และรับผลตามการกระทำของตนเอง บางคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ แต่บางคนต้องชดใช้ความบาปของตนเอง
‘ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น” (มัทธิว 25:41)
แต่สำหรับเรื่องนี้พระเจ้าได้เตรียมทางช่วยเหลือสำหรับเราไว้แล้วคือ การ #กลับใจจากความบาป และ #เชื่อพระเยซู
“เวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว #จงกลับใจใหม่ และ #เชื่อข่าวประเสริฐ
‭‭(มาระโก‬ ‭1:15‬ )
……………………………………
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเป็นใคร หรือเป็นอะไรก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ ชีวิตที่คนคนนั้นแสดงออกมา น่าเชื่อถือ หรือสอดคล้องกับคำอ้างของเขาแค่ไหน ถ้าคุณอยากรู้จักชีวิตของพระเยซูมากขึ้น คุณสามารถทักแชทเข้าพูดคุยกับเรา และติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจของเราได้

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?