ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

 

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?


คำถาม: ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?


คำตอบ:
คริสเตียนทุกคนมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนที่ทำงาน หรือคนรู้จักที่ไม่ใช่คริสเตียนกันทั้งนั้น การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอ แต่การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนใกล้ตัวยิ่งยากมากขึ้น

พระคัมภีร์บอกเราว่าคนบางคนจะไม่พอใจเมื่อได้ยินพระกิตติคุณ (ลูกา 12:51-53) ปัญหาจะมีมากขึ้นเมื่อเราประกาศกับคนที่เราสนิทสนมด้วย แต่เราถูกสั่งให้แบ่งปันพระกิตติคุณโดยไม่มีข้อแก้ต้ว (มัทธิว 28:19-20; กิจการ 1:8; 1 เปโตร 3:15)

แล้วเราจะประกาศกับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จักได้อย่างไร?

ที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้คืออธิษฐานเผื่อพวกเขา ดังนั้นขอให้ท่านอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนใจและเปิดตาของพวกเขา (2 โครินธ์ 4:4) ให้เห็นถึงความจริงแห่งพระกิตติคุณ จงอธิษฐานให้พระเจ้าทรงทำให้เขาสำนึกถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเขาและความจำเป็นที่เขาจะต้องได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:16) จงอธิษฐานขอสติปัญญาว่าท่านจะประกาศกับพวกเขาอย่างไร (ยากอบ 1:5)

นอกจากจะอธิษฐานแล้วท่านยังจะต้องแสดงชีวิตคริสเตียนให้พวกเขาเห็นอีกด้วย เพื่อที่เขาจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของตัวท่านเอง (1 เปโตร 3:1-2) ดังที่ครั้งหนึ่งนักบุญฟรานซิส แห่งแอสซิซี่ได้กล่าวไว้ “จงประกาศพระกิตติคุณอยู่ตลอดเวลาและเมื่อจำเป็นให้ใช้คำพูด

หลังจากที่ได้ทำทั้งหมดทุกอย่างแล้วท่านจะต้องกล้าเมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ จงประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ต่อเพื่อนและคนในครอบครัวของท่าน (โรม 10:9-10) จงพร้อมเสมอที่จะประกาศความเชื่อของท่าน (1 เปโตร 3:15) และในการประกาศจงทำด้วยความอ่อนสุภาพและให้เกียรติผู้ฟัง

ท้ายที่สุดคือเราต้องมอบความรอดของคนที่เรารักให้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า มันเป็นฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยผู้คนให้รอด ไม่ใช่เป็นความพยายามของเรา ทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือการอธิษฐานเผื่อพวกเขา เป็นพยานกับเขา และแสดงชีวิตคริสเตียนให้เขาเห็น!

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?