พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น?

คำถาม: พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น?

คำตอบ: เป็นความรู้สึกที่ดีว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนในโลก พระธรรมยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระธรรม1ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” พระธรรมโรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” ความรักแบบนี้ไม่มีเงื่อนไข คืออยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระธรรม1 ยอห์น 4:8, 16 “ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 16 ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” ความรักของพระเจ้ามนุษยชาติ ส่งผลให้เห็นจริงที่พระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์โดยทันที คือไม่ลงโทษคนบาปเพราะความบาปของเขา

พระธรรมโรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระ”

พระธรรมโรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ความรักของพระเจ้าสำหรับคนในโลกเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นจริง คือว่าพระองค์ทรงประทานโอกาสให้คนกลับใจใหม่

2 เปโตร 3:9  “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้” เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ อย่างไรก็ตาม ความรักของพระเจ้าสำหรับโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่สนใจความบาป พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม

พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 1:6 “เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่า เป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงเอาความยากลำบาก ไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลาย

ความบาปไม่สามารถรอดพ้นการลงโทษได้ตลอดกาล”

พระธรรมโรม 3:25-26 “พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย”

เรื่องความรักชั่วนิรันดร์อธิบายไว้มากที่สุดในหนังสือโรม พระธรรมโรม 5:8 8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” คนใดที่ไม่สนใจความรักของพระเจ้า ปฏิเสธไม่รับว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่ทรงได้ไถ่เขา จะต้องตกเป็นจำเลยต่อพระพิโรธพระเจ้าตลอดนิรันดร์ ไม่ใช่ โดยความรักของพระองค์

พระธรรม 2 เปโตร 2:1 “แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน”

พระธรรมโรม 1:18 “เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์ และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริง”

พระธรรมโรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

พระเจ้าทรงรักทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ในการที่พระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่ทุกคนโดยไม่ทำลายพวกเขาทันทีเพราะความบาป ในขณะเดียวกัน พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำ “พันธสัญญาแห่งรัก” สำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพื่อรับความรอด

ยอห์น 3:36 “ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา” เฉพาะคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา จะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าตลอด นิรันดร์

พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือ ใช่แล้ว พระเจ้าทรงรักคริสเตียนมากกว่าทรงรักคนที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือ ไม่ใช่ พระเจ้าทรงรักคริสเตียนในระดับที่แตกต่างกว่าที่ทรงรักคนไม่เป็นคริสเตียนหรือ ใช่แล้ว พระเจ้าทรงรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ทรงพระเมตตาแก่ทุกคน

พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรักคริสเตียน ที่พระองค์ทรงพระกรุณาคุณตลอดนิรันดร์แก่คริสเตียนเท่านั้น และพระสัญญาเรื่องความรักตลอดนิรันดร์ในสวรรค์ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าสำหรับทุกคนควรนำเราไปสู่ความเชื่อในพระองค์ ที่เราได้รับความรักยิ่งใหญ่ที่มีเงื่อนไขด้วยความขอบพระคุณ พระองค์ทรงประทานแก่ทุกคนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine
Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?