พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?

 

พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?


คำถาม: พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?คำตอบ: ใช่แล้ว พระเจ้าเป็นบุคคล แต่เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็น “บุคคล” เราไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นมนุษย์ เราหมายถึงพระองค์ทรงเป็นเจ้าของ “บุคลิกภาพ” และพระองค์เป็นผู้ทรงมีเหตุผลและทรงรู้จักตนเอง นักศาสนศาสตร์มักนิยามคำว่าบุคคลว่าเป็น “บุคคลที่มีความคิด อารมณ์ความรู้สึกและความปรารถนา” พระเจ้าทรงมีสติปัญญา (สดุดี 139:17) อารมณ์ความรู้สึก (สดุดี 78:41) และความตั้งใจอย่างแน่นอน (1 โครินธ์ 1:1) ดังนั้นใช่แล้วพระเจ้าทรงเป็นบุคคล

ไม่มีใครสงสัยความเป็นบุคคลของมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26 – 27) ตลอดทั้งในพระคัมภีร์ บุรุษสรรพนาม He, Him (เขาผู้ชาย) และ His (ของเขาผู้ชาย) นั้นเป็นการเรียกพระเจ้า

พระคัมภีร์สอนเราว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในสามบุคคลคือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรีเอกานุภาพของพระเจ้าเป็นแนวคิดที่ยากที่จะพิจารณา แต่มีหลักฐานยืนยันอยู่ในพระคัมภีร์ ในอิสยาห์ 48:16 และ 68:1 พระบุตรกำลังกล่าวขณะที่อ้างอิงถึงพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เปรียบเทียบกับลูกา 4:14 – 16) มัทธิว 3:16 — 17 อธิบายถึงการรับบัพติศมา ของพระเยซู พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตอยู่เหนือพระบุตรในขณะที่พระบิดากำลังประกาศความปีติยินดีในพระบุตร มัทธิว 28:19 และ 2 โครินธ์ 13:14 กล่าวถึงความแตกต่างที่ชัดเจนของสามบุคคลในตรีเอกานุภาพ

พระเจ้าพระบิดาเป็นบุคคลที่มีความคิด (อิสยาห์ 55:8-9) อารมณ์ความรู้สึก (สดุดี 78:40) และความตั้งใจ (1 เปโตร 2:15) พระเจ้าพระบุตรเป็นบุคคลที่มีความคิด (ลูกา 2:52) อารมณ์ความรู้สึก (ยอห์น 11:35) และความตั้งใจ (ลูกา 22:15) พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่มีความคิด (โรม 8:27) อารมณ์ความรู้สึก (เอเฟซัส 4:30) และความตั้งใจ (กาลาเทีย 5:17) บุคคลทั้งสามของตรีเอกานุภาพมีความเป็นเจ้าของคุณลักษณะทั้งหมดของพระเจ้า (ยอห์น 6:37-40, 8:17-25; โคโลสี 1:13-20; สดุดี 90:2; 139:7-10; โยบ 42:2; 2 โครินธ์ 2:9-11; ฮีบรู 9:14)

พระเจ้าสำแดงให้เห็นถึงลักษณะส่วนตัวอันเป็นธรรมชาติของพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงความโกรธ (สดุดี 7:11) การหัวเราะ (สดุดี 2:4) การมีความเห็นใจ (สดุดี 135:14) การรัก (1 ยอห์น 4:8) ความเกลียดชัง (สดุดี 11:5) การสอน (ยอห์น 14:26) การกล่าวเตือน (ยอห์น 16:8) และทรงนำ (โรม 8:14) การกระทำทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคล

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?