พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

 

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

 

คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1; ผู้วินิจฉัย 6:18; 1 ซามูเอล 3:11; 2 ซามูเอล 2:1; โยบ 40:1; อิสยาห์ 7:3; เยอเรมีย์ 1:7; กิจการ 8:26; 9:15 – นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น) ไม่มีเหตุผลตามพระคัมภีร์ว่าทำไม่พระเจ้าจึงจะไม่ตรัสกับใครคนใดคนหนึ่งในปัจจุบัน จากการที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าตรัสเป็นร้อย ๆ ครั้ง เราต้องรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกว่า 4000 ปีมาแล้ว ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การที่พระเจ้าตรัสให้เราได้ยินเสียงของพระองค์เป็นเรื่องพิเศษ ไม่ใช่เป็นกฎ ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าตรัสในเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่มันไม่ได้บอกชัดเจนว่าพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ หรือด้วยเสียงที่ได้ยินจากภายใน หรือเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ฝังอยู่ในการทรงจำ

พระเจ้าตรัสกับผู้คนในปัจจุบันนี้แน่นอน ประการแรกพระองค์ตรัสกับเราทางพระวจนะ (2 ทิโมธี 3:16-17) อิสยาห์ 55:11 บอกเราว่า “คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” พระคัมภีร์บันทึกพระวจนะของพระเจ้าที่มีมาถึงเรา เกี่ยวกับทุกอย่างที่เราอยากรู้เพื่อที่เราจะได้รับความรอดและใช้ชีวิตแบบคริสเตียนได้ 2 เปโตร 1:3-4 ประกาศว่า “ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์”

ประการที่สอง พระเจ้าตรัสทางความรู้สึกที่ฝังอยู่ในความทรงจำ, ทางเหตุการณ์ต่าง ๆ, และทางความคิด พระเจ้าทรงช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก โดยทางความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจของเรา (1 ทิโมธี 1:5; 1 เปโตร 3:16) พระเจ้าทรงอนุญาตให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่จะได้ทรงนำเรา, เปลี่ยนแปลงเรา และช่วยให้เราโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ (ยากอบ 1:2-5; ฮีบรู 12:5-11) ข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 1:6-7 เตือนเราว่า “ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ”

ท้ายที่สุด, ใช่แล้ว บางครั้งพระเจ้าตรัสด้วยเสียงที่ได้ยินได้กับผู้คน แต่เป็นที่น่าสงสัยว่ามันเกิดขึ้นบ่อย ๆ ตามที่คนบางคนบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือ แม้แต่ในพระคัมภีร์การตรัสด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ให้ผู้ฟังได้ยินเป็นเรื่องพิเศษ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ๆ หากมีใครบอกว่าพระเจ้าตรัสกับเขา จงตรวจสอบกับพระคัมภีร์เสมอว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นตรงกับพระคัมภีร์หรือไม่ หากพระเจ้าจะตรัสในปัจจุบัน พระคำของพระองค์จะต้องสอดคล้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงไม่ขัดแย้งกับพระองค์เอง ข้อพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 3:16-17 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

ถ้าคุณได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว หรือสนใจอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่เพจ : รู้จักพระเจ้า 

https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?