ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”

การอภัยโทษคืออะไร? และทำไมฉันจึงจำเป็นต้องได้รับ?

คำว่า “การให้อภัย” หมายถึงการชำระให้สะอาด การยกโทษให้ การยกเลิกหนี้ให้
เมื่อเรากระทำผิดต่อใครบางคน เราต้องการ การให้อภัยจากเขา เพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาคืนดีดังเดิม การให้อภัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราสมควรได้รับการยกโทษ ไม่มีใครสมควรได้รับการยกโทษเลย แต่การให้อภัยเป็นการกระทำด้วยความรัก ความเมตตา และพระคุณ การให้อภัยเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ถือโทษคนอื่น ไม่ว่าเขาจะกระทำอย่างไรต่อคุณก็ตาม 

พระคัมภีร์บอกเราว่า เราทั้งหลายต้องการการให้อภัยจากพระเจ้า เพราะเราได้กระทำบาป ในพระธรรม (ปัญญาจารย์ 7:20) บอกว่า “ไม่มีผู้ชอบธรรมสักคนหนึ่งในโลกนี้เลย ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่เคยกระทำบาป” ในพระธรรม(1 ยอห์น 1:8) กล่าวว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย” ความบาปเป็นการกระทำชั่วต่อพระเจ้า ในพระธรรม (สดุดี 51:4) ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องได้การให้อภัยจากพระเจ้า ถ้าบาปของเราไม่ได้รับการอภัย เราจะต้องทนทุกข์กับผลของความบาปตลอดกาล ในพระธรรม (มัทธิว 25:46 และ ยอห์น 3:36)

การให้อภัย – ฉันจะได้รับการให้อภัยได้อย่างไร?

ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา ผู้ทรงปรารถนายกโทษบาปให้เรา! ในพระธรรม (2 เปโตร 3:9) บอกเราว่า “...แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่” พระเจ้าปรารถนายกความผิดบาปของเรา พระองค์จึงจัดเตรียมการยกโทษให้แก่เราแล้ว

โทษประการเดียวของความบาปคือความตาย ในประโยคแรกของพระธรรมโรม 6:23 เขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย...” ความตายชั่วกัปชั่วกัลป์คือสิ่งที่เราจะได้รับจากความบาปของเรา แต่โดยแผนการอันสมบูรณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ ในพระธรรม (ยอห์น 1:1-14) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน รับโทษที่เราสมควรต้องได้รับ คือความตาย ใน ในพระธรรม (2 โครินธ์ 5:21) ได้สอนเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน รับโทษแทนเรา! เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูได้ชำระล้างความบาปทั้งหมดของโลกนี้แล้ว ในพระธรรม (1 ยอห์น 2:2) กล่าวว่า “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย” พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงประกาศชัยชนะของพระองค์เหนือความบาปและความตาย ในพระธรรม (1โครินธ์ 15:1-28) จงสรรเสริญพระเจ้า ที่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทำให้สิ่งที่กล่าวไว้ในประโยคหลังพระธรรมโรม 6:23 เป็นความจริง “...แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

คุณต้องการให้ความบาปของคุณได้รับการอภัยหรือไม่?

คุณมีความรู้สึกผิดที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรติดค้างอยู่ และไม่สามารถหลุดพ้นไปได้หรือไม่? เพียงคุณมีความเชื่อและรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ความผิดบาปของคุณก็จะได้รับการให้อภัย ในพระธรรม (เอเฟซัส 1:7) เขียนไว้ว่า “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” พระเยซูได้ชดใช้หนี้ให้เรา เพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียง ขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณโดยผ่านทางพระเยซู และเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อชำระล้างบาปของคุณ และพระองค์จะทรงยกโทษให้คุณ! ในพระธรรม (ยอห์น 3:16-17) ได้กล่าวถึงข้อความอันแสนวิเศษไว้ดังนี้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” การให้อภัย – ง่ายอย่างนั้นเชียวหรือ?

ใช่.! มันง่ายนิดเดียว..คุณไม่สามารถกระทำสิ่งใดเพื่อชำระหรือชดเชยการให้อภัยจากพระเจ้าได้ คุณทำได้เพียงรับจากพระองค์ โดยผ่านความเชื่อ ผ่านทางพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า ถ้าคุณต้องการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรับการให้อภัยโทษจากพระเจ้า นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (แต่การอธิษฐานตามนี้ หรือการอธิษฐานใด ๆ ก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด มีเพียงความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้ความผิดบาปได้รับการอภัย) คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้า และเป็นการขอบคุณพระองค์ที่ทรงเตรียมการอภัยโทษให้แก่คุณ.. “ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่า ได้กระทำบาปต่อพระองค์ และข้าพระองค์สมควรได้รับการลงโทษ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษไปจากตัวข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการยกโทษโดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสต์ ข้าพระองค์จะหันหลังให้กับความบาปของข้าพระองค์ และขอมอบความไว้วางใจในพระองค์สำหรับการไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาป ขอสรรเสริญสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ และการให้อภัยจากพระองค์ ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า. อาเมน!”

ถ้าคุณได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว หรือสนใจอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่เพจ : รู้จักพระเจ้า

https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?