พระคุณของพระเจ้าคืออะไร?

 

 


คำถาม: พระคุณของพระเจ้าคืออะไร?คำตอบ:
พระคุณเป็นประเด็นหลักในพระคัมภีร์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไปถึงจุดสูงสุดในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ด้วยการสเด็จมาของพระเยซู (ยอห์น 1:17) การแปลคำว่า “พระคุณ” ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มาจากภาษากรีก (Charis) หมายถึง “ความโปรดปราน พระพร หรือความเมตตา” พวกเราสามารถแผ่ขยายพระคุณต่อผู้อื่น

แต่เมื่อเราใช้คำว่าพระคุณที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า มันมีความหมายที่มีอำนาจมากกว่า พระคุณคือการที่พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรเรามากกว่าที่จะสาปแช่งเราดังที่เราควรได้รับเพราะความบาปของเรา มันคือความเมตตากรุณาของพระองค์ต่อคนที่ไม่สมควรได้รับ

ในพระธรรมเอเฟซัส 2:8 กล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง”

ทางเดียวที่เราสามารถเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็เพราะว่าพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเรา พระคุณเริ่มต้นที่สวนเอเดนเมื่อพระเจ้าฆ่าสัตว์เพื่อปกปิดความบาปให้กับอาดัมละเอวา (ปฐมกาล 3:21) พระองค์สามารถฆ่ามนุษย์คู่แรกได้ทันทีในตอนนั้นเพราะการไม่เชื่อฟังของพวกเขา แต่แทนที่จะทำลายพวกเขา พระองค์ทรงเลือกที่จะให้หนทางกับพวกเขาเพื่อให้กลับมาคืนดีต่อพระองค์ รูปแบบของพระคุณได้ดำเนินต่อไปตลอดพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าได้ริเริ่มการหลั่งโลหิตเพื่อใช้ในการไถ่บาปให้กับคนบาป ไม่ใช่การเสียสละโลหิตทางร่างกายที่ทำคนบาปให้สะอาด มันคือพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงอภัยให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ (ฮีบรู 10:4, ปฐมกาล 15:6) คนบาปสำแดงความเชื่อโดยการถวายเครื่องบูชาตามที่พระเจ้าประสงค์

อัครทูตเปาโลได้เริ่มต้นในจดหมายหลายฉบับด้วยวลีที่ว่า “ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลาย และจากพระเยซูคริสตเจ้า” (โรม 1:7; เอเฟซัส 1:1; 1 โครินธ์ 1:3) พระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นพระคุณและพระคุณมาจากพระองค์ที่พระคุณอื่นๆ นั้นไหลตามไป

พระเจ้าได้สำแดงทั้งพระเมตตาและพระคุณ แต่ว่ามันไม่เหมือนกัน ความเมตตายับยั้งการลงโทษที่เราสมควรได้รับ พระคุณให้พระพรที่เราไม่สมควรได้รับ ในพระเมตตาพระเจ้าเลือกที่ยกหนี้บาปของเราโดยการทรงสละพระชนม์ของพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์แทนเรา (ทิตัส 3:5, 2 โครินธ์ 5:21) แต่พระองค์ไปไกลกว่าความเมตตาและแผ่ขยายพระคุณไปยังศัตรูของพระองค์ (โรม 5:10) พระองค์ให้การอภัยแก่เรา (ฮีบรู 8:12; เอเฟซัส 1:7) คืนดีกับพระองค์ (โคโลสี 1:19-20) ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) ทรัพย์สมบัตินิรันดร์ (ลูกา 12:33) พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ (ลูกา 11:13) และที่ในสวรรค์สักวันหนึ่งเมื่อเราอยู่กับพระองค์ (ยอห์น 3:16-18) เมื่อเรายอมรับในข้อเสนอที่พระองค์ประทานให้และวางความเชื่อของเราไว้ในการทรงสละพระชนม์ของพระองค์

พระคุณคือการที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับน้อยที่สุดซึ่งก็คือเราทุกคน

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?