สวรรค์มีจริงหรือ?

คำถาม: สวรรค์มีจริงหรือ?

คำตอบ: แท้จริงสวรรค์เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า

อิสยาห์ 66:1 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา นิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ ที่ไหนเล่า และที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหน”

กิจการ 7:48-49 “ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศ ซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเรา หรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน”

มัทธิว 5:34-35 “ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าสาบานเลย โดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบาน เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า หรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบาน เพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า หรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบาน เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์”

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูและการทรงปรากฏพระกายแก่เหล่าสาวกในโลกนี้

มาระโก 16:19 “ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า”

กิจการ 7:55-56 “ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วท่านได้กล่าวว่า ‘ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า’”

ฮีบรู 9:24 “เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจำลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้น เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย”

ไม่เพียงแต่พระเยซูเสด็จนำหน้าไปก่อน ทรงเสด็จเข้าไปเพื่อเรา แต่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และทรงกระทำพระราชกิจในสวรรค์ ทรงเป็นมหา ปุโรหิตใหญ่ที่ทรงช่วยเราในพลับพลาศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสร้าง

ฮีบรู 6:19-20 “ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจ ความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่าน ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามแบบอย่างเมลคีเซเดคนั้น”

ฮีบรู 8:1-2 “เรื่องที่เราพูดอยู่นี้มีข้อที่สำคัญคือ เรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้ คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้อง ขวาพระที่นั่งแห่งพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ และในเต็นท์แท้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ ไม่ใช่มนุษย์ตั้ง”

พระเยซูเองทรงบอกเราว่ามีที่ว่างอยู่มากมายในสวรรค์ที่ประทับของพระบิดา และพระองค์ได้เสด็จนำหน้าเราไปก่อนเพื่อทรงจัดเตรียมที่สำหรับเรา เรามีความมั่นใจในพระคำของพระองค์ที่กล่าวว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้เพื่อรับเราไปอยู่สวรรค์กับพระองค์

ยอห์น 14:1-4 “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย และท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น”

เรามีความเชื่อในสวรรค์บ้านถาวรนิรันดร์ตามพระสัญญาที่แจ่มแจ้งของพระเยซูคริสต์ สวรรค์แน่นอนที่สุดว่าเป็นสถานที่มีจริง สวรรค์มีอยู่จริง

เมื่อคนเราปฏิเสธว่าไม่มีสวรรค์อยู่จริง ไม่เพียงพวกเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้าที่ทรงจารึกไว้ แต่พวกเขายังปฏิเสธความปรารถนาจากจิตใจส่วนลึกของเขาเองด้วย เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมโครินธ์ หนุนใจเขาให้ยึดติดกับความหวังใจเรื่องสวรรค์ เพื่อว่าคนทั้งหลายจะไม่เสียกำลังใจ ถึงแม้ว่าเรา “ บ่นและถอนใจ” ในสภาพเป็นอยู่ในโลกนี้ เรายังมีความหวังในสวรรค์ข้างหน้าเสมอและปรารถนาจะไปอยู่ที่นั่น

2โครินธ์ 5:1-4 “เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์ เพราะว่าในร่างกายนี้เรายังครวญคร่ำอยู่ มีความอาลัยที่จะสวมที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ เพื่อว่าเมื่อเราสวมแล้ว เราก็จะมิได้เปลือย เพราะว่าเราผู้อาศัยในร่างกายนี้จึงครวญคร่ำเป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้น เพื่อว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั้นจะได้ถูกชีวิตอมตะกลืนเสีย”

เปาโลหนุนใจให้ชาวเมืองโครินธ์ตั้งหน้ารอคอยสวรรค์บ้านนิรันดร์ โดยมีความคิดว่าจะสามารถทำให้พวกเขาอดทนต่อความยากลำบากและความผิดหวังในชีวิต

2โครินธ์ 4:17-18 “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์”

เหมือนดังที่พระเจ้าทรงให้คนเรารู้แจ้งในใจว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

โรม 1:19-20 “เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง โปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” พวกเราเองก็ ”วางแผนการ” อยากไปสวรรค์ด้วย มันเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือต่างๆ เพลงต่างๆ และงานศิลปะนับไม่ถ้วน เป็นที่น่าเสียดาย ความบาปของเราได้ปิดกั้นทางไปสวรรค์ เพราะว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์และบริสุทธิ์ ความบาปไม่สามารถเข้าไปได้ และความบาปไม่สามารถทนอยู่ได้ แต่ก็น่ายินดี พระเจ้าทรงเตรียมกุญแจประตูไขไปสู่สวรรค์แก่เรา—พระเยซูคริสต์

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

ทุกคนผู้ที่เชื่อในพระองค์และแสวงหาการอภัยโทษบาปจะพบประตูสวรรค์เปิดกว้างออกต้อนรับพวกเขา ขอให้พระสง่าราศีแห่งบ้านนิรันดร์ในอนาคตเป็นแรงผลักดันจิตใจเราให้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและด้วยสุดจิตสุดใจ

ฮีบรู 10:19-22 “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์ และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้ว ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้ว และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์”

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine
Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?