พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา?

คำตอบ: เมื่อเราใช้คำว่า “อิจฉา” เราใช้มันเมื่อมีความรู้สึกอิจฉาบางคนที่มีอะไรบางอย่างที่เราไม่มี ความอิจฉาแบบนี้เป็นบาปและไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยของคริสเตียน; แต่มันแสดงให้เห็นว่าความปรารถนาของเรายังกำลังควบคุมเราอยู่

1โครินธ์ 3:3 “ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ”

กาลาเทีย 5:26 “เราอย่าถือตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย”

พระคัมภีร์สอนเราว่าเราต้องมีความรักที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา

1โครินธ์ 13:4-5 “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด”

ยิ่งเรามุ่งเน้นที่ตัวเราและความปรารถนาของเราเองมากเท่าใด เราก็ยิ่งลดการมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าน้อยลง เมื่อเราใจแข็งไม่ต้อนรับความจริง เราก็ไม่สามารถหันไปหาพระเยซูและยอมให้พระองค์ทรงรักษาเรา

มัทธิว 13:15 “เพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชา หูก็ตึง และตาเขา เขาก็ปิด มิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตา และจะได้ยินด้วยหู และจะได้เข้าใจด้วยจิตใจ แล้วจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หาย”

แต่เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงควบคุมเรา พระองค์จะทรงให้เราเกิดผลแห่งความรอดของเรา ซึ่งเป็นความรัก ความยินดี ความสันติสุข ความอดทนอดกลั้น ความเมตตา ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนสุภาพ และการควบคุมตนเอง

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

การรู้สึกอิจฉาแสดงให้เห็นว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่เรา

ฮีบรู 13:5 “ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย”

เพื่อที่จะต่อสู้กับความอิจฉา เราจำเป็นต้องเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและเหมือนตนเองน้อยลง เราสามารถรู้จักพระองค์ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ อธิษฐาน และสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อที่เติบโตแล้ว เมื่อเราได้เรียนรู้วิธีที่จะรับใช้คนอื่น ๆ แทนตัวเอง จิตใจของเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง

โรม 12:2 “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?