จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

คำตอบ: คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ และคุณจะได้ไปสวรรค์หลังจากที่คุณตายแล้ว? พระเจ้าต้องการให้คุณมั่นใจ! พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:13) สมมติว่าคุณยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในตอนนี้ และพระองค์ตรัสถามคุณว่า “ทำไมเราจะต้องให้เจ้าเข้าแผ่นดินสวรรค์ด้วย?” คุณจะพูดว่าอย่างไร?

คุณอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องตอบอย่างไร สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้คือ...พระเจ้ารักพวกเราและพระองค์ทรงเตรียมหนทางไว้เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะใช้ชีวิตนิรันดร์ที่ใด พระคัมภีร์บอกไว้เช่นนี้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นตัวกีดกั้นเราออกจากแผ่นดินสวรรค์ ปัญหาก็คือ-ธรรมชาติของความบาปเป็นตัวกันเราออกจากสายสัมพันธ์กับพระเจ้า เราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ และโดยทางเลือกของเราเอง “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (BB. โรม 3:23) เราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้รอดได้ “ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9) เราสมควรได้รับความตาย และสมควรตกนรก “ เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย ” (โรม 6:23)

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม และพระองค์ต้องลงทัณฑ์ต่อความบาป แต่พระองค์ทรงรักเรา และให้อภัยแก่ความบาปของเรา พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขน “ ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” (BB. 1 เปโตร 3:18) พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย “ คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:25)

ดังนั้น กลับมาสู่คำถามในตอนแรก – “จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน”? คำตอบก็คือ – จงเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า และคุณจะรอด (กิจการ 16:31) “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) คุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญ “แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ และมีความหมายนับจากนี้ไป พระเยซุตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ ” (ยอห์น 10:10) คุณสามารถใช้ชีวิตนิรันดร์กับพระเยซูในแผ่นดินสวรรค์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3)

ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ รับการอภัยโทษจากพระเจ้า นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (ขอให้คุณจำไว้ว่า.. การกล่าวตามคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานแบบใดๆก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด) มีเพียงความเชื่อและได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณให้ได้รับความรอดจากโทษของความบาป คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำคุณให้พ้นจากอำนาจของความบาป… “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำผิดบาปต่อน้ำพระทัยของพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการลงโทษนั้นๆ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับโทษบาปนั้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ โดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้ายินดีหันหลังให้กับความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปทั้งปวงด้วย ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า .. อาเมน!”


คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่เพจ : รู้จักพระเจ้า https://www.facebook.com/knowgod.in.th/ 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?