มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป เขาลี้ไปอย่างเงา และไม่อยู่ต่อไปอีก, ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขาจะมีชีวิตอีกหรือ?”ในพระธรรม (โยบ 14:1-2, 14)

ดังเช่นยาโคบ เราเกือบทุกคนล้วนแต่ได้รับคำถามอันน่าท้าทายนี้ จริง ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นหรือ หลังจากที่เราตายไปแล้ว? เราหายไปเฉย ๆ อย่างนั้นหรือ? ชีวิตนั้นเป็นเหมือนประตูหมุนเข้า-ออกโลกเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ส่วนตัวหรือเปล่า? ทุกคนไปยังที่แห่งเดียวกันหรือไม่ หรือเราไปในที่แตกต่างกัน? สวรรค์และนรกมีจริงหรือไม่ – หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ใจคิดไปเอง?

พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้ว่า ไม่เพียงแต่จะมีชีวิตหลังความตายเท่านั้น แต่ยังมีชีวิตนิรันดร์อันแสนสุขที่ “สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” ในพระธรรม (1 โครินธ์ 2:9) พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์ ได้เสด็จมายังโลกนี้เพื่อมอบชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญพิเศษแก่เรา “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี ” พระธรรม (อิสยาห์ 53:5)

พระเยซูทรงรับโทษที่เราสมควรต้องได้รับ และทรงสละพระชนม์ของพระองค์เอง สามวันต่อมา พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นถึงชัยชนะเหนือความตาย โดยการฟื้นขึ้นจากหลุมพระศพ ทั้งทางฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนัง พระองค์ทรงอยู่บนโลกอีกเป็นเวลา 40 วันโดยมีผู้คนนับพันเป็นพยานในการฟื้นคืนพระชนม์ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังแผ่นดินสวรรค์ ในพระธรรม โรม 4:25 เขียนไว้ว่า “ คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม ”

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ เป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อัครสาวกเปาโลได้ท้าทายให้คนอื่น ๆ สอบถามผู้ที่เป็นพยานเห็นด้วยตา เพื่อให้ทราบว่าเกิดขึ้นจริง และไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้ การฟื้นคืนพระชนม์เป็นหลักสำคัญของความเชื่อคริสเตียน เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย ดังนั้นเราก็สามารถเชื่อได้เช่นกันว่าเราก็จะฟื้นขึ้นจากความตายด้วย

เปาโลได้ตักเตือนคริสเตียนในยุคต้น ๆ ที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ว่า “ ถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้ว เหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่า การฟื้นขึ้นมาจากตายไม่มี ถ้าการฟื้นขึ้นมาจากตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาไม่ ” พระธรรม(1 โครินธ์ 15:12-13)

พระคริสต์เป็นเพียงองค์แรกของการสำแดงอันยิ่งใหญ่ของการฟื้นคืนชีวิตหลังความตาย ความตายฝ่ายร่างกายเกิดมาจากอาดัม ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา แต่ทุกคนที่พระเจ้าทรงรับเข้าส่วนเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์ผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ จะได้รับชีวิตใหม่ ในพระธรรม (1 โครินธ์ 15:20-22) เช่นเดียวกับที่ พระเจ้าทรงชุบชีวิตของพระเยซู ร่างกายเราก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระเยซูเสด็จมาเช่นกัน (1 โครินธ์ 6:14)

ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย แต่ทุกคนก็ไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์พร้อมกันทั้งหมด แต่ละคนมีทางเลือกขณะมีชีวิตอยู่ว่า เขาหรือเธอจะไปอยู่ที่ไหนชั่วนิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวว่า เราทุกคนถูกกำหนดให้ตายเพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิพากษา (ฮีบรู 9:27) ผู้ชอบธรรมจะได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อ จะถูกส่งไปรับโทษนิรันดร์ในนรก (มัทธิว 25:46)

นรก ก็เหมือนสวรรค์ ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่คนจินตนาการขึ้นเอง แต่เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง เป็นที่ ๆ คนอธรรมจะต้องอยู่ตลอดกาล อยู่กับความพิโรธจากพระเจ้า พวกเขาเหล่านั้นจะต้องทนทุกข์กับความทรมาน ทางจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และจะได้รับรู้ความเจ็บปวดจากความละอาย ความเสียใจ และการดูถูก

มีคำบรรยายว่า นรกเป็นหลุมที่ไม่มีก้นบึ้ง (ลูกา 8:31, วิวรณ์ 9:1) และเป็นทะเลสาบไฟ ถูกเผาผลาญด้วยกรดซัลเฟอร์ ที่ซึ่งคนที่อยู่ในนั้นจะได้รับความทรมานตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดไปไม่มีสิ้นสุด (วิวรณ์ 20:10) ในนรก จะมีการร้องไห้คร่ำครวญและ การขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ซึ่งแสดงถึงความโศกเศร้าและโมโหอย่างรุนแรง (มัทธิว 13:42) เป็นที่ซึ่ง “ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลย” (มาระโก 9:48) พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในความตายของคนชั่ว แต่ทรงประสงค์ให้พวกเขากลับใจกับความชั่วที่กระทำไป เพื่อเขาจะได้มีชีวิตใหม่ (เอเสเคียล 33:11) แต่พระองค์จะไม่บังคับให้เราไปที่นั่น ถ้าเราเลือกที่จะละทิ้งพระองค์ พระองค์ทรงมีทางเลือกเพียงน้อยนิด นั่นคือให้ในสิ่งที่เราต้องการ – ซึ่งคือการมีชีวิตแยกจากพระองค์

ชีวิตในโลกนี้คือการทดลอง–คือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะมาถึงสำหรับผู้เชื่อนี่คือชีวิตนิรันดร์ในการสถิตย์อยู่ของพระเจ้า ดังนั้น เราจะเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไร และจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร? มีเพียงทางเดียวเท่านั้น – ทางความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้า คือองค์พระเยซูคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “ เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้ว ก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย…” (ยอห์น 11:25-26)

ของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ เป็นของฟรีสำหรับทุกคน แต่เราจะได้เมื่อเรายอมสละความสุขทางฝ่ายโลก และถวายตัวแด่พระเจ้า “ ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตร ก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา” (ยอห์น 3:36) เราจะไม่ได้รับโอกาสให้กลับใจใหม่หลังจากที่เราตายไปแล้ว เพราะเมื่อเราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้ว เราจะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเชื่อในพระองค์ พระองค์ต้องการให้เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและความรักในตอนนี้ ถ้าเรายอมรับว่าความตายของพระเยซูคริสต์เป็นการชำระบาปของเราที่เราทรยศต่อพระเจ้า ไม่เพียงแต่เราจะได้รับพันธสัญญาแห่งชีวิต ที่มีความหมายในโลกนี้แล้ว เรายังจะได้มีชีวิตนิรันดร์กับองค์พระคริสต์อีกด้วย

ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ รับการอภัยโทษจากพระเจ้า นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (ขอให้คุณจำไว้ว่า.. การกล่าวตามคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานแบบใดๆก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด) มีเพียงความเชื่อและได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณให้ได้รับความรอดจากโทษของบาป คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่จะมีในพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำคุณให้พ้นจากอำนาจของบาป… “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำผิดบาปต่อน้ำพระทัยของพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการลงโทษนั้นๆ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับโทษบาปนั้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ โดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้ายินดีหันหลังให้กับความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปทั้งปวงด้วย ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามของ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า .. อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่…คุณสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ เพื่อเราจะช่วยให้คุณเติบโตและรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine
Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?