ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ คือการมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ในขั้นตอนการค้นหาภรรยาสักคน หลักการที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาภรรยาที่มีความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า

2โครินธ์ 6:14 “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร”

ถ้าหากชายและหญิงไม่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องที่สำคัญยิ่งแล้ว การแต่งงานที่สมบูรณ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การแต่งงานกับสมาชิกผู้เชื่อไม่ได้รับประกันว่าได้ประสบกับ “แบกแอกเท่าเทียมกัน”อย่างครบถ้วนแล้ว ความจริงที่ว่าสตรีนั้นเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าหล่อนเข้ากันได้ดีกับคุณฝ่ายวิญญาณอย่างแน่แท้แล้ว หล่อนมีเป้าหมายฝ่ายวิญญาณเหมือนคุณหรือไม่ หล่อนมีหลักความเชื่อเหมือนคุณหรือไม่ หล่อนมีความรู้สึกอยากใฝ่หาพระเจ้าเหมือนคุณหรือไม่ คุณสมบัติหลายอย่างของภรรยาที่มีศักยภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้ชายมากมายหลายคนแต่งงานเพราะหลงใหลในเสน่ห์เรือนร่างเท่านั้น และนั่นอาจเป็นสูตรแห่งความล้มเหลว

อะไรเป็นคุณสมบัติฝ่ายธรรมะที่ผู้ชายค้นหาในสตรีที่จะเป็นภรรยา พระคัมภีร์สอนให้เราทราบหลักความเชื่อบางอย่างที่เราสามารถนำมาสร้างภาพของสตรีที่ใฝ่ทางธรรม เริ่มแรกหล่อนควรยอมมอบถวายชีวิตเข้าร่วมสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า อัครทูตเปาโลสอนภรรยาว่าหล่อนต้องยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระเจ้า

เอเฟซัส 5:22-24 “ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักร คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น”

ถ้าสตรีไม่ยอมฟังองค์พระเจ้า เป็นไปไม่ได้ที่หล่อนจะยอมอยู่ใต้บังคับของสามี อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราไม่มีวันทำให้คนใดคาดหวังจากเราได้เต็มที่ ถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าทรงประทับในเราก่อนเป็นอันดับแรก สตรีที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเป็นผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้เป็นภรรยาได้

เปาโลได้ให้คำสอนคุณลักษณะพิเศษบางอย่างแก่สตรีเกี่ยวกับผู้นำในคริสตจักร

1ทิโมธี 3:11 “ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง”

อีกนัยหนึ่ง นี่คือสตรีผู้ที่ไม่อวดตัวหยิ่งเกินไป รู้ดีว่าเมื่อใดควรพูด เมื่อใดควรเงียบ และสามารถนั่งข้างสามีในที่ประชุมได้ หล่อนเป็นสตรีที่ใฝ่หาแต่การติดสนิทกับพระเจ้าและการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของตน

หน้าที่รับผิดชอบเรื่องการแต่งงานสำคัญมากสำหรับฝ่ายสามี เพราะพระเจ้าทรงวางเขาให้เป็นศีรษะของภรรยาและครอบครัวของเขา ความเป็นผู้นำครอบครัวนี้ตามแบบอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคริสตจักร

เอเฟซัส 5:25-33 “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอม เหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักร เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึงจะละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน ความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญ ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักร ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จง ยำเกรงสามีของตน”

มันเป็นการสามัคคีธรรมที่มีรากฐานจากความรัก เหมือนดังพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร สามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนดังรักกายของตนเอง ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ชายติดสนิทฝ่ายวิญญาณส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สุดของความสำเร็จในการแต่งงานและครอบครัวของเขา ด้วยความเต็มใจเสียสละโดยเลือกจะเป็นผู้รับใช้ต่อการแต่งงานในสภาพที่ดีขึ้นเป็นเครื่องหมายของผู้ชายที่เติบโตฝ่ายวิญญาณผู้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ โดยฉลาดเลือกภรรยาที่มีคุณสมบัติตามหลักพระคัมภีร์ แต่ที่สำคัญพอ ๆ กันคือการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของชายนั้นไปเรื่อยๆ และการยอมมอบถวายชีวิตทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ผู้ชายที่กำลังแสวงหาที่จะเป็นคนแบบที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาเป็น จะสามารถช่วยภรรยาให้เป็นสตรีที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้หล่อนเป็น และจะสามารถสร้างให้การสมรสเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ดังที่เขาและภรรยาปรารถนาจะให้เป็น

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?