การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

คำถาม: การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

คำตอบ: คุณเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณไหม? ก่อนที่คุณจะตอบ ขอข้าพเจ้าอธิบายคำถามให้คุณเข้าใจเสียก่อน นั่นคือ การที่คุณจะเข้าใจคำถามนี้อย่างชัดเจน คุณจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า “พระเยซูคริสต์” “ส่วนตัว” และ “พระผู้ช่วยให้รอด” หมายความว่าอะไร

พระเยซูคริสต์คือใคร? หลายคนตอบว่าพระเยซูคริสต์คือคนดีคนหนึ่ง, คืออาจารย์ที่สอนเก่ง หรือคือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า คำตอบเหล่านี้ถูกทั้งนั้น แต่มันไม่ได้ชี้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นใครโดยแท้จริง พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูคือพระเจ้าในสภาพมนุษย์ที่มีเนื้่อหนัง (ดูยอห์น 1:1, 14) พระเจ้าทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อสั่งสอนเรา, รักษาเรา, แก้ไขตักเตือนเรา, ยกโทษให้เรา – และทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา! พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า, ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดคือใคร และทำไมเราจึงต้องการพระองค์? พระคัมภีร์บอกว่าเราทั้งหลายได้ทำความผิดบาป, เราทุกคนได้เคยทำสิ่งที่ไม่ดีงาม (โรม 3:10-18) จากการทำบาปของเรานี้เอง จึงเป็นการสมควรที่พระเจ้าจะทรงพิโรธและพิพากษาเรา การลงโทษที่ยุติธรรมสำหรับความบาปที่เราได้กระทำลงไปต่อพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่โดยไม่มีจุดจบชั่วนิจนิรันดร์ คือการลงโทษอย่างไม่มีจุดจบชั่วนิจนิรันดร์ เช่นกัน (โรม 6:23; วิวรณ์ 20:11)

พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้และสิ้นพระชนม์แทนเรา การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในฐานะพระเจ้าในสภาพมนุษย์ เป็นการไถ่บาปอย่างไม่มีการสิ้นสุดให้กับเรา (2 โครินธ์ 5:21) พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปแทนเรา (โรม 5:8) พระเยซูทรงรับผลแห่งความบาปไปแล้ว เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรับผลนั้น การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์พิสูจน์ว่าการสิ้นพระชนมฺ์ของพระองค์ก็เพียงพอแล้วสำหรับค่าจ้างแห่งความบาปของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เดียวเท่านั้น (ยอห์น 14:6; กิจการ 4:12)! คุณวางใจในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณไหม?

พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการ“ส่วนตัว” ของคุณหรือไม่? หลายคนมองว่าการเป็นคริสเตียนคือการไปโบสถ์ การไปทำพิธีทางศาสนา, การละเว้นการทำบาปบางชนิด แต่นั่นไม่ใช่การเป็นคริสเตียน การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ การต้อนรับพระเยซูเข้ามาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าคุณเชื่อและวางใจในพระองค์เป็นการส่วนตัว ไม่มีใครรอดพ้นจากความบาปได้จากความเชื่อของคนอื่น ไม่มีใครสามารถได้รับการยกโทษด้วยการกระทำบางอย่างได้ ทางเดียวที่คุณสามารถรอดได้คือการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณเป็นการส่วนตัว และเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์คือการไถ่บาปให้กับคุณ และการฟื้นคืนพระชนม์คือการรับประกันว่าคุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16) พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหรือยัง?

หากคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณ ขอให้ท่านอธิษฐานดังนี้กับพระเจ้า แต่จงจำไว้ว่า การอธิษฐานด้วยถ้อยคำเหล่านี้หรือถ้อยคำอื่น ๆ ไม่ได้ช่วยให้คุณรอดจากความบาป การวางใจในพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณรอดได้ คำอธิษฐานนี้เป็นเพียงแต่วิธีง่าย ๆ ในการแสดงออกต่อพระเจ้าว่าคุณเชื่อในพระองค์ และเป็นการขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมความรอดไว้ให้คุณ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้กระทำผิดบาปต่อพระองค์และสมควรที่จะได้รับโทษ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษที่ข้่าพระองค์สมควรจะได้รับแทนข้าพระองค์ไปแล้ว เพื่อว่าโดยความเชื่อในพระองค์ข้าพระองค์จะได้รับการยกโทษ ข้าพระองค์ขอหันหลังให้กัีบความบาปของข้าพระองค์และขอวางใจในพระองค์สำหรับความรอดพ้นจากความบาป ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดส่่วนตัวของข้าพระองค์! ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและการให้อภัยบาปอันแสนอัศจรรย์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระองค์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่เพจ : รู้จักพระเจ้า

https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?