คำอธิษฐานขอความรอดคือะไร?

 

คำอธิษฐานขอความรอดคือะไร?

คำตอบ:
หลายคนถามว่า “มีคำอธิษฐานใดที่ฉันสามารถอธิษฐานเพื่อรับประกันว่าฉันได้รับความรอด” มันสำคัญที่จะจำไว้ว่าความรอดไม่ได้รับโดยการท่องคำอธิษฐานหรือเปล่งเสียงบางคำออกมา ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์ที่บันทึกว่ามีบุคคลใดได้รับความรอดโดยการอธิษฐาน การกล่าวคำอธิษฐานไม่ได้เป็นแนวทางในพระคัมภีร์ที่ไปถึงความรอด

แนวทางที่ได้รับความรอดในพระคัมภีร์คือโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ ยอห์น 3:16 สอนเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ความรอดได้รับโดยความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8) โดยการต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 1:12) และไว้วางใจอย่างสิ้นสุดใจในพระเยซูองค์เดียว (ยอห์น 14:6; กิจการ 4:12) ไม่ใช่การท่องบทอธิษฐานข้อพระคำในพระคัมภีร์ง่ายและชัดเจนและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเราทุกคนล้วนแต่ทำบาปต่อพระเจ้า (โรม 3:23) นอกจากพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครเลยที่จะดำรงชีวิตโดยไม่ทำบาปเลย (ปัญญาจารย์ 7:20) เพราะบาปของเรา เราได้รับการตัดสินจากพระเจ้า (โรม 6:23) และคำตัดสินลงโทษคือความตายฝ่ายร่างกาย ตามมาด้วยความตายฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะบาปของเราและการลงโทษที่เราสมควรได้รับ ไม่มีอะไรที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติเองเพื่อที่จะเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า ผลเนื่องจากความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระเจ้าทรงยอมรับสภาพบุคคลคือพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมและทรงสอนความจริงเสมอ อย่างไรก็ตามมนุษย์ปฏิเสธพระเยซูและจับพระองค์ตรึงบนกางเขนจนมรณา โดยการกระทำทารุณต่อพระองค์ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา พระเยซูทรงแบกรับการลงโทษบาปโดยพระองค์เองและทรงพลีพระชนม์แทนเรา (2 โครินธ์ 5:21)

แล้วพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์ (1 โครินธ์ 15:3-4) พิสูจน์ได้ว่าการชดใช้ของพระองค์เพราะบาปก็เพียงพอ และที่พระองค์ทรงพิชิตความบาปและความตาย ผลมาจากการพลีพระชนม์ของพระเยซู พระเจ้าทรงประทานความรอดเป็นของขวัญแก่เรา พระเจ้าทรงเรียกพวกเราให้เปลี่ยนจิตใจมาทางพระเยซู (กิจการ 17:30) และที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่บาปทั้งสิ้นของเรา (1 ยอห์น 2:2) ความรอดเกิดจากการรับของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา ไม่ใช่โดยการอธิษฐานภาวนา

ไม่ได้หมายความว่าคำอธิษฐานจะไม่มีส่วนร่วมในการรับความรอด หากคุณเข้าใจพระกิตติคุณ เชื่อว่าเป็นความจริง และได้รับยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะแสดงความเชื่อในพระเจ้าโดยการอธิษฐาน การสื่อสารกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานสามารถเป็นแนวทางก้าวหน้าจากการยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดใจ การอธิษฐานเกี่ยวเนื่องกับการประพฤติโดยการเชื่อไว้วางใจในพระเยซูเพียงองค์เดียวเพื่อรับความรอด

แต่อีกครั้ง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่คุณไม่ได้วางพื้นฐานความรอดของพระองค์แค่การได้อธิษฐาน การท่องบทอธิษฐานไม่สามารถช่วยให้คุณรอดได้! ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับความรอดโดยผ่านทางพระเยซู, คุณจงเชื่อวางใจในพระองค์ ไว้วางใจอย่างสิ้นสุดใจว่าการพลีพระชนม์ของพระองค์เพียงพอที่จะไถ่ความบาปของเรา เป็นความเสียสละที่เพียงพอสำหรับความผิดบาปของคุณ พึ่งพาพระองค์ผู้เดียวว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ นั่นคือแนวทางที่พระคัมภีร์สอนเรื่องความรอด โดยทุกวิถีทาง ถ้าคุณได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คุณจงอธิษฐานต่อพระเจ้า จงทูลขอบพระคุณพระเยซู อีกอย่าง ให้คุณสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักและการพลีพระชนม์ของพระองค์ ขอบพระคุณ

พระเยซูที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของคุณ และทรงประทานความรอดแก่คุณ นั่นคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันในพระคัมภีร์ระหว่างความรอดและการอธิษฐาน

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?