มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่?

 

มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่?


คำถาม: มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่?คำตอบ:
พระคัมภีร์บอกเราว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ยกเว้นพระเยซูคริสต์

พระธรรมยอห์น 1:18 “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว”

พระธรรมอพยพ 33:20 “พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของข้าพเจ้าไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าข้าพเจ้าแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้”

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์อื่น ที่อธิบายว่าหลายคน “มองเห็น” พระเจ้า  

ตัวอย่างเช่น

อพยพ 33:11 “ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย…”

ข้อนี้อธิบายว่าโมเสสกำลังพูดกับพระเจ้า “ต่อหน้าต่อตา” โมเสสสามารถพูดกับพระเจ้า “ต่อหน้าต่อตา” ได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครสามารถเห็นพระพักตร์พระเจ้าและมีชีวิตอยู่ ในกรณีนี้ วลี “ต่อหน้าต่อตา” เป็นลักษณะคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่วงในที่ใกล้ชิดมาก พระเจ้ากำลังทรงสนทนากับโมเสส ราวกับว่ามีแค่บุคคลสองคนที่กำลังมีการสนทนาอย่างสนิมสนม

ในปฐมกาล 32:30 “ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เปนีเอล กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์พระเจ้า แล้วยังมีชีวิตอยู่”

ในข้อนี้ ยาโคบได้เห็นพระเจ้าปรากฏพระลักษณะเป็นทูตสวรรค์ เขาไม่ได้เห็นพระเจ้าจริงๆ

ผู้วินิจฉัย 13:21-22 “ทูตของพระเจ้าไม่ปรากฏแก่มาโนอาห์หรือ แก่ภรรยาของเขาอีกเลย แล้วมาโนอาห์จึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตของพระเจ้า และมาโนอาห์พูดกับภรรยาของตนว่า “ข้าพเจ้าคงจะตายเป็นแน่ เพราะเราได้เห็นพระเจ้า”

พ่อแม่ของแซมซันกลัวเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาได้เห็นพระเจ้า แต่พวกเขาก็เห็นพระองค์ทรงปรากฏพระลักษณะเป็นทูตสวรรค์เท่านั้น

ยอห์น 1:1, 14 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา”

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพเนื้อหนัง (ดังนั้นเมื่อมีคนเห็นพระองค์พวกเขากำลังมองเห็นพระเจ้า)

ใช่แล้ว คนสามารถ “มองเห็น” พระเจ้า และหลายคน “ได้เห็น” พระเจ้าแล้ว

ในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครได้เคยเห็นพระเจ้า ที่ทรงสำแดงพระสง่าราศีของพระองค์ ในสภาพที่มนุษย์ที่ล้มลง ถ้าพระเจ้าต้องทรงเปิดเผยให้เราเห็นพระองค์เต็มตา เราจะต้องสูญสลายและตายแน่นอน

ดังนั้น พระเจ้าทรงซ่อนพระองค์ไว้และทรงปรากฏพระลักษณะในแบบที่เราสามารถ “เห็น” พระองค์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นี้จะแตกต่างกว่าการมองเห็นพระเจ้าเต็มด้วยพระสิริ และสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ หลายคนได้เห็นนิมิตของพระเจ้า พระฉายของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้า แต่ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเต็มตา (อพยพ 33:20)

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?