กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?

 

กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?


คำถาม: กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?


คำตอบ:
ในใจเราทั้งหมดมีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากเป็นที่รู้จักและอยากรู้จักคนอื่นๆ ที่สำคัญทุกคนต้องการที่จะรู้จักพระผู้สร้างของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างจริงจัง ทุกวันนี้เราเห็นแต่โฆษณาระบาดทั่วไปหมด ที่ให้สัญญาหลายประการที่จะตอบสนองความอยากของเรา ที่เราจะอยากรู้มากขึ้น มีมากขึ้น จะเป็นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คำสัญญาที่ว่างเปล่านั้นมาจากชาวโลก จะไม่มีวันตอบสนองวิธีที่รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าให้สมใจเรา

ยอห์น 17:3 “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา”

ดังนั้น “กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร” ก่อนอื่นมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเข้าใจว่าคนคือตัวเขาเอง ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะคนนั้นมีความผิดบาป พระคัมภีร์เปิดเผยแก่เราว่า เราทุกคนเป็นบาป (โรม 3) และว่าเราขาดจากมาตรฐานของความบริสุทธิ์ ที่เราต้องการในการพูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับพระเจ้า

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

นอกจากนี้ยังบอกเราว่า ผลที่ตามมาเพราะความบาปของเราคือความตาย และว่าเราจะพินาศนิรันดร์ถ้าไม่มีพระเจ้า จนกว่าเราจะยอมรับและได้รับพระสัญญาแห่งการสละพระชนม์ของพระเยซูบนกางเขน

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ดังนั้น เพื่อที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง ก่อนอื่นเราจะต้องต้อนรับพระองค์เข้าในชีวิตของเรา

ยอห์น 1:12 “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

ไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจความจริงข้อนี้เมื่อเราอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซูทรงตรัสชัดเจนว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นทางที่จะไปสวรรค์และที่แต่ละคนจะรู้จักพระเจ้า

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา’ ”

ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการเดินทางนี้ นอกจากยอมรับและได้รับพระสัญญาดังกล่าวข้างต้น พระเยซูเสด็จมาประทานลมหายใจแก่ชีวิตเรา โดยเสนอพระองค์เองเป็นเครื่องถวายบูชา เพื่อบาปของเราจะไม่ปิดกั้นเราไม่ให้รู้จักพระเจ้า ทันทีที่เราได้ทราบความจริงข้อนี้ เราสามารถเริ่มต้นเดินทางไปรู้จักพระเจ้าโดยวิธีของแต่ละบุคคลองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้ คือความเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเป็นการเปิดเผยพระองค์เอง พระสัญญาของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ หลักสำคัญคือพระคัมภีร์เป็นจดหมายรักที่พระเจ้าผู้ทรงรักได้เขียนถึงเรา พระผู้ที่ทรงสร้างเรา เพื่อเราจะรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้ง

วิธีใดเล่าที่จะเรียนรู้จักพระผู้สร้างของเราได้ดีกว่าที่จะจมอยู่กับการเรียนพระวจนะของพระองค์ ที่ทรงเปิดเผยแก่เราด้วยเหตุผลสำคัญ และมันก็สำคัญที่จะยังคงใช้กระบวนการนี้ตลอดการเดินทางของเรา เปาโลเขียนจดหมายถึงทิโมธี

1 ทิโมธี 3:14-16 “ข้าพเจ้าหวังใจว่าในไม่ช้าจะมาหาท่าน แต่ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงท่าน ก็เพื่อว่า หากข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่า ควรจะประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ”

ในที่สุด เพื่อจะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เราต้องมีปฏิภาณมุ่งมั่นที่จะทำตามสิ่งที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์ สุดท้าย เราถูกสร้างขึ้นเพื่อกระทำความดี เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า ที่ยังทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่ชาวโลกต่อไป

เอเฟซัส 2:10 “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

เราควรรับผิดชอบในการมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ ซึ่งจำเป็นในการรู้จักพระเจ้า เราเป็นเกลือและแสงสว่างในโลกนี้ ออกแบบมาเพื่อนำรสชาติของพระเจ้าไปทั่วโลก และเพื่อใช้เป็นแสงสว่างส่องในท่ามกลางความมืด

มัทธิว 5:13-14 “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ‘ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้’ ”

ไม่เพียงแต่เราจะต้องอ่านและทำความเข้าใจพระคำของพระเจ้า เราจะต้องนำมาใช้โดยเชื่อฟังและดำรงความซื่อสัตย์ (ฮีบรู 12) พระเยซูเองทรงให้ความสำคัญมากที่สุดในการที่จะรักพระเจ้าสุดจิต และให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง (มัทธิว 22) เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาพระบัญชานี้ได้ โดยไม่มีปฏิภาณมุ่งมั่นในการอ่านและการประยุกต์ใช้ความจริงของพระองค์ที่ทรงเปิดเผยไว้ในพระวจนะของพระองค์

เหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง แน่นอนว่าชีวิตของเราจะเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่นการมุ่งมั่นที่จะอธิษฐาน อุทิศตัว สามัคคีธรรมและนมัสการ แต่บรรดาผู้ที่สามารถทำตามได้ ต้องตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูและพระสัญญาของพระองค์เข้ามาในชีวิต และยอมรับว่าเราเองไม่สามารถรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง แล้วชีวิตของเราจะมีพระเจ้าเต็มล้น และเราสามารถสัมผัสและรู้จักพระองค์ได้อย่างใกล้ชิด

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?