คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

คำถาม: คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า มีทางเลือก 2 อย่างที่คุณจะสามารถไปอยู่ได้เมื่อตายแล้ว คือสวรรค์หรือนรก พระคัมภีร์ยังบอกอย่างกระจ่างชัดที่สุดว่า คุณสามารถตัดสินใจที่จะได้ไปที่ไหนเมื่อคุณตายไป จงอ่านต่อไป ประการแรก ปัญหา คือเราทุกคนได้ทำบาป

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” พวกเราล้วนได้ทำสิ่งที่ผิด บาปชั่ว หรือผิดศีลธรรม ปัญญาจารย์ 7:20 “แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทำบาปเลย” บาปของเราได้แยกเราออกจากพระเจ้า และถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไข ความบาปนั้นจะส่งผลทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ มัทธิว 25:46 “และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์” โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นรกได้แยกเราจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ อย่างที่พระคัมภีร์บรรยายว่าเป็นบึงไฟอันไม่มีวันดับสูญ วิวรณ์ 20:14–15 “แล้วความตาย และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

ตอนนี้คือคำตอบ พระเจ้าได้ทรงสภาพมนุษย์ในพระลักษณะบุคคลคือพระเยซูคริสต์ ยอห์น 1:1 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” ยอห์น 1:14 “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” ยอห์น 8:58 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด’” ยอห์น 10:30 “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พระเยซูทรงพระชนม์โดยปราศจากบาป และเสียสลพระชนม์พระองค์เองเพื่อเห็นแก่เราอย่างเต็มพระทัย 1 เปโตร 3:22 “พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และทรงสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และศักดิเทพ และอิทธิเทพทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ทั้งสิ้น” 1 ยอห์น 3:5 “ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏ เพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป และพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลย” 1โครินธ์ 15:3-4 “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น” 1 เปโตร1:18–20 “ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง แท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่านทั้งหลาย” การพลีพระชนม์ของพระองค์เป็นค่าไถ่ชำระความบาปของพวกเรา 2โครินธ์ 5:21 “ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ตอนนี้พระเจ้าทรงประทานความรอดและการยกโทษให้เป็นของประทานแก่เรา โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ของประทานนั้นเราต้องรับโดยความเชื่อ ยอห์น 3:16 “ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

เอเฟซัส 2:8–9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” กิจการ 16:31 “ เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า ‘จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย’” จงเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พึ่งพาการพลีพระชนม์ของพระองค์เท่านั้นที่เป็นค่าไถ่ความบาปของคุณ และตามพระคำของพระเจ้า ทรงได้สัญญาแล้วว่าคุณจะได้ไปสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?/ การตัดสินใจขึ้นกับคุณ พระเจ้าทรงเสนอทางเลือกให้คุณแล้ว พระเจ้าทรงเชิญชวนให้คุณมาหาพระองค์ นั้นเป็นการทรงเรียกของพระองค์ ถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังทรงนำคุณให้มาเชื่อในพระคริสต์ จงมาหาพระผู้ช่วยให้รอดเถิด

ยอห์น 6:44 “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะ ให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” ถ้าพระเจ้ากำลังทรงยกม่านที่บังกั้นออกและทรงขับเคลื่อนคุณออกจากตาบอดฝ่ายวิญญาณ จงมองดูที่พระผู้ช่วยให้รอดเถิด 2โครินธ์ 4:3-4 “แต่ถ้ามีม่านบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศ ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า” ถ้าชีวิตคุณกำลังสัมผัสอะไรบางอย่างซึ่งก่อนนี้ได้ตายไปแล้ว จงมาพบชีวิตใหม่ผ่านทางพระผู้ช่วยให้รอด เอเฟซัส 2:1 “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป”

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป? สวรรค์หรือนรก โดยทางพระเยซูคริสต์ คุณสามารถเลี่ยงพ้นไม่ไปนรก จงต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ และสวรรค์จะเป็นจุดหมายปลายทางชีวิตนิรันดร์ของคุณ ถ้าตัดสินใจเป็นอีกแบบหนึ่ง ผลที่ได้รับคือคุณจะถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์และไปอยู่ในนรก ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” กิจการ 4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

ถ้าตอนนี้คุณเข้าใจความเป็นไปได้ 2 ทางที่คุณจะไปหลังจากตาย และคุณต้องการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ให้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จงแน่ใจว่าคุณเข้าใจและเชื่อในสิ่งต่อไปนี้ และสำแดงความเชื่อ สื่อสารติดต่อกับพระเจ้าดังนี้คือ ข้าแต่พระเจ้า ฉันรู้ดีว่าฉันเป็นคนผิดบาป และฉันรู้ว่าเพราะบาปของฉัน ฉันสมควรถูกตัดขาดจากพระองค์ ถึงแม้ว่าฉันไม่สมควรได้รับเช่นนั้น ฉันขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักฉัน และทรงเตรียมการเสียสละยิ่งใหญ่เพื่อบาปของฉัน โดยการสิ้นพระชนม์และการรฟื้นขึ้นใหม่ขององค์พระเยซูคริสต์ ฉันเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความผิดบาปของฉัน และฉันเชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ จากนี้เป็นต้นไป ขอทรงช่วยฉันให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ไม่ใช่อยู่เพื่อทำบาป ขอทรงช่วยฉันให้ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสำนึกพระคุณในความรอดอัศจรรย์ที่ทรงจัดเตรียมเพื่อฉัน ฉันขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงช่วยให้ฉันรอดได้

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่…คุณสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ เพื่อเราจะช่วยให้คุณเติบโตและรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine
Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?