พระเจ้ามีจริงไหม?

….ในขณะที่อีกหลาย ๆ คนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า…
มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่เชื่อในพระเจ้า
เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein 1879-1955)
ไอแซค นิวตัน (Isaac Newton 1642-1727)
หลุย ปาสเตอร์ (Louis Pasteur 1822-1895)
หรือคนอื่น ๆ อีกหลาย ๆ คน
ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ Famous Scientists
แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากที่เชื่อว่า
โลกและระบบสุริยะเกิดจากการระเบิด
หรือเรียกว่า “บิกแบงค์” (Big Bang)
จากเว็บไซต์ของ BBC
ถ้าถามคริสเตียนว่าพระเจ้ามีจริงไหม❓
? คำตอบที่คุณจะได้ก็คงเป็น
“ใช่ พระเจ้ามีจริง”
———————————————————————————
ในขณะที่คนมากมายไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
? ทำไมคริสเตียนถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง❓
มนุษย์รู้ได้ว่าพระเจ้ามีจริง
เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเรา
ใน 4 ทางด้วยกัน
➡️ทางการทรงสร้าง หรือ ธรรมชาติรอบตัว
หลักฐานพื้น ๆ ที่พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นคือ
สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา…
“ ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า
และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ ”
(สดุดี 19:1)
ความสลับซับซ้อนและลงตัวมากมาย
ของสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ
ทำให้คุณมั่นใจได้จริงๆหรือว่าสิ่งเหล่านั้น
เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ออกแบบหรือผู้สร้าง❓
➡️ทางพระคัมภีร์ไบเบิล
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เอง
ต่อเราผ่านทางคัมภีร์ของพระองค์
จริงๆพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นการสื่อสารจากพระเจ้าเอง
ที่พระองค์เปิดเผยและตรัสผ่านคนของพระองค์ให้เขียนขึ้น
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า…”
(2 ทิโมธี 3:16)
➡️ทางชีวิตพระเยซู
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองก็คือ
โดยทางพระบุตร (พระเยซูคริสต์)
“ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว
และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า
และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
…พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง
และทรงอยู่ท่ามกลางเรา”
(ยอห์น 14:6-11)
สิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซู
ทำให้ผู้คนเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน
และพระองค์ก็กล่าวชัดเจนว่า
พระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า
พระเยซูสำแดงออกชัดเจนว่า
พระเจ้ามีจริงและพระองค์ก็มาจากพระเจ้า
ทางชีวิตของผู้เชื่อในพระเจ้า
คริสเตียนทุกคนมาเป็นคริสเตียนได้เพราะ…
#การตัดสินใจ ของแต่ละคนส่วนตัวว่า…
จะเชื่อและติดตามพระเจ้าหรือไม่❓
ทุ ก ค น ต่ า ง ล้ ว น ผ่ า น จุ ด ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ว่ า มี พ ร ะ เ จ้ า . . .
. .​ . ​จ น ม า ถึ ง จุ ด ที่ ทำ ใ ห้ เ ข า เ ชื่ อ แ ล ะ ย อ ม รั บ ไ ด้ ว่ า มี พ ร ะ เ จ้ า
คุณเองก็เช่นกัน คุณสามารถศึกษาเรียน
ไม่ว่าจะผ่านการหาพระคัมภีร์เล่มมาอ่าน
พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคริสเตียน
หรือทักมาหาเราทางเพจ “รู้จักพระเจ้า”
สุดท้าย อยากแนะนำว่า…
หากคุณกำลัง #หาคำตอบ เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่
อยากบอกคุณว่า ให้คุณ #หาจนกว่าจะเจอ
ถ้าไม่เจอก็ควรมีเหตุผลที่ชัดเจนว่า…
อะไรคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง❓
ถ้าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริง ‼️
คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรา?
หาคำตอบได้ที่
ข้อมูลอ้างอิง
พระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร – รู้จักพระเจ้า.ไทย
knowgod.in.th

 

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?