ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?

 

ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?


คำถาม: ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?
คำตอบ: เรื่องนี้อาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในการศึกษาศาสนาคริสต์ คำถามนี้ก่อให้เกิดการปฏิรูปทางศาสนา นั่นคือการแยกตัวระหว่างนิกายโปรแตสแตนท์และนิกายคาทอลิค คำถามนี้เป็นกุญแจสำคัญของความแตกต่างระหว่างคริสเตียนตามพระคัมภีร์ และกลุ่ม “คริสเตียน” อื่นๆ ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ? ฉันได้รับความรอดเพียงแค่เชื่อในองค์พระเยซู หรือฉันต้องเชื่อในพระเยซูและทำบางสิ่งบางอย่างร่วมด้วย?

คำถามที่ว่า เกี่ยวกับความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือความเชื่อบวกการกระทำนั้น ก่อให้เกิดความยุ่งยากขึ้น เนื่องจากการพยายามหาข้อยุติของความขัดแย้งระหว่างข้อพระคัมภีร์ โรม 3:28, 5:1 กับกาลาเทีย 3:24 และพระคัมภีร์ยากอบ 2:24 บางคนเห็นความแตกต่างระหว่างเปาโล (ความรอดนั้นได้รับโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว) และยากอบ (ความรอดนั้นได้รับโดยความเชื่อบวกการประพฤติ) ในความเป็นจริง เปาโลและยากอบไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันเลย มีเพียงประเด็นเดียวที่คนเราคิดเห็นไม่ตรงกัน คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและการประพฤติ เปาโลพูดอย่างมั่นใจว่าเรารอดโดยความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียว ( เอเฟซัส 2:8-9) ในขณะที่ยากอบกลับกล่าวว่า ความรอดนั้นโดยความเชื่อบวกการประพฤติ เราจะหาคำตอบของปัญหานี้ได้โดยการสำรวจดูว่า ที่แท้แล้วยากอบกำลังพูดถึงเรื่องอะไร ยากอบกำลังปฏิเสธความเชื่อที่ว่าบุคคลหนึ่งสามารถมีความเชื่อโดยไม่ต้องมีการประพฤติให้เกิดผลดีใด ๆ ( ยากอบ 2:17-18) ยากอบกำลังย้ำให้เห็นประเด็นที่ว่า ความเชื่อในพระคริสต์ที่แท้จริงจะส่งผลให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง และประพฤติดี ( ยากอบ 2:20-26) ยากอบไม่ได้พูดว่า ความรอดได้มาโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ แต่เขาพูดถึงคนที่มีความเชื่อจริง ๆ ว่าคนผู้นั้นจะมีการประพฤติที่ดีในชีวิตเขาเป็นผลตามมา ถ้ามีคนอ้างว่าเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ แต่ไม่ได้ประพฤติดี ก็เท่ากับว่าเขาผู้นั้นไม่ได้มีความเชื่อที่แท้จริงในพระองค์ ( ยากอบ 2:14, 17, 20, 26)


เปาโลได้พูดถึงสิ่งเดียวกันนี้ในหนังสือของท่าน ผู้เชื่อควรมีผลของพระวิญญาณในชีวิต ซึ่งได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ กาลาเทีย 5:22-23 ทันทีที่เปาโลบอกพวกเราว่าเราจะได้รับความรอดโดยความเชื่อ มิใช่โดยการประพฤติ ( เอเฟซัส 2:8-9) ท่านได้บอกเราว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประพฤติการดี ( เอเฟซัส 2:10) เปาโลคาดหวังถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตเช่นเดียวกับที่ยากอบคิด “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!” ( 2 โครินธ์ 5:17) ยากอบและเปาโลไม่ได้มีความคิดขัดแย้งกันในการสอนเรื่องความรอด พวกเขาพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ในมุมมองแตกต่างกัน เปาโลย้ำในเรื่องความรอดโดยความเชื่อเท่านั้น ในขณะที่ยากอบได้เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าความเชื่อในพระคริสต์จะก่อให้เกิดการประพฤติดี


ที่มา:
https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?