พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?

 

พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?


คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?

คำตอบ:
ในการสำรวจพระคัมภีร์ ปรากฏข้อเท็จจริงสองข้อนี้ชัดเจน ประการแรก พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและไม่ทรงมีความจำกัดในพระลักษณะแบบมนุษย์ ประการที่สอง หลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ เห็นพ้องว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อมนุษยชาติในเพศชาย เริ่มต้นเราจะต้องเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นบุคคล เห็นได้ชัดเจน เพราะพระเจ้าทรงสำแดงพระลักษณะทุกอย่างในสภาพเป็นบุคคล: พระเจ้าทรงมีความคิด จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ พระเจ้าทรงติดต่อสื่อสารและทรงมีความสัมพันธ์ และการกระทำของพระองค์เองปรากฏหลักฐานตลอดพระคัมภีร์

พระธรรมยอห์น 4:24 “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” เพราะพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ พระองค์จึงไม่ทรงมีพระลักษณะทางกายภาพเช่นมนุษย์ แต่บางครั้งภาษาอุปมาอุปมัยที่ใช้ในพระคัมภีร์ กำหนดลักษณะของมนุษย์แก่พระเจ้าเพื่อที่จะทำให้คนสามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าได้ การกำหนดลักษณะมนุษย์เพื่อจะอธิบายพระเจ้า เราเรียกว่า “มานุษยรูปนิยม” มานุษยรูปนิยม เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่อธิบายพระเจ้า (สภาพวิญญาณ) ในการสื่อสารความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของพระองค์ต่อมนุษยชาติ ในสภาพสิ่งมีชีวิตทางกายภาพ เพราะมนุษยชาติมีสภาพร่างกาย เราถูกจำกัดความเข้าใจของเราในหลายสิ่งที่เกินขอบเขตทางกายภาพ ดังนั้นมานุษยรูปนิยมในพระคัมภีร์จะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ใด

มีความยากลำบากบางอย่างในการตรวจสอบความจริงที่ว่ามนุษยชาติถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายของพระเจ้า ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เพื่อเราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง’”

ทั้งชายและหญิงจะถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า ในการที่พวกเขาจะสำคัญกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างอื่น ๆ เหมือนพระเจ้า พวกเขามีความคิด มีจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และความมีคุณธรรม สัตว์ทั้งหลายไม่มีคุณสมบัติว่ามีศีลธรรมและไม่ได้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับจิตวิญญาณเหมือนที่มนุษยชาติมี พระฉายของพระเจ้าเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่มีคุณสมบัตินี้ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ เพื่อจะให้มีสัมพันธภาพกับพระองค์ มนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่ทรงสร้างโดยออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้เฉพาะ

ที่กล่าวว่าชายและหญิงจะถูกออกแบบเฉพาะตามพระฉายของพระเจ้า พวกเขาจะไม่ใช่ “คู่สำเนา” เล็ก ๆ ของพระเจ้า ข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้ชายและผู้หญิงไม่ใช่ข้อเรียกร้องต้องให้พระเจ้าทรงมีคุณสมบัติที่เป็นชายและหญิง โปรดจำไว้ว่าการถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและไม่ได้มีพระลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้จำกัดวิธีที่พระเจ้าอาจทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษยชาติ ในพระคัมภีร์มีการเปิดเผยพระองค์เองที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่มนุษย์ และดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นแหล่งข้อมูลวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องของพระเจ้า ในการมองดูสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเรา มีหลักฐานที่สังเกตได้มากมายเกี่ยวกับรูปแบบที่พระจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์

มีข้ออ้างอิงประมาณ 170 แห่งพูดถึงพระเจ้าในฐานะ “พ่อ” ในพระคัมภีร์ ตามความจำเป็น คนๆ หนึ่งไม่สามารถเป็นพ่อได้เว้นแต่เขาจะเป็นผู้ชาย ถ้าพระเจ้าทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระองค์ในรูปเพศชายแก่มนุษย์ เช่นนั้นแล้วคำว่าแม่จะปรากฏแทนที่ ไม่ใช่ “พ่อ” ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ คำสรรพนามเพศชายถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในการอ้างอิงถึงพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาหลายครั้งและในกรณีอื่น ๆ ที่ใช้คำสรรพนามเพศชายในการอ้างอิงถึงพระเจ้า ในหนังสือพระกิตติคุณอย่างเดียว พระคริสต์ทรงใช้คำว่า “พ่อ” ในการอ้างอิงโดยตรงกับพระเจ้าเกือบ 160 ครั้ง ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์น ยอห์น 10:30 ข้าพเจ้ากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เห็นได้ชัดว่าพระเยซูคริสต์มาในรูปแบบของมนุษย์ เพื่อพลีพระชนม์บนกางเขนเพื่อเป็นการชำระแทนความผิดบาปของโลก เช่นเดียวกับพระเจ้าพระบิดา พระเยซูทรงเปิดเผยให้เห็นความเป็นมนุษย์ในรูปแบบเพศชาย พระคัมภีร์บันทึกตัวอย่างอื่น ๆ อีกมากมายที่

พระคริสต์ใช้สรรพนามเพศชายและคำสรรพนามอื่นในการอ้างอิงถึงพระเจ้า

จดหมายของอัครทูตในพันธสัญญาใหม่ (จากกิจการถึงวิวรณ์) ยังมีเกือบ 900 ข้อที่คำว่า เทออส สรรพนามเพศชายในภาษากรีก ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงถึงพระเจ้า มีการอ้างอิงถึงพระเจ้านับครั้งไม่ถ้วนในพระคัมภีร์ มีแบบที่สอดคล้องกันชัดเจน ในการอ้างถึงตำแหน่งเพศชาย คำนามและคำสรรพนาม เมื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ชาย ทรงเลือกรูปแบบเพศชายเพื่อที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษยชาติ ในทำนองเดียวกัน พระเยซูคริสต์ ผู้ที่ทรงถูกเรียกคำนำหน้าชื่อตลอดเวลาเป็นเพศชาย คำนามและคำสรรพนาม ใช้รูปแบบเพศชาย ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในโลก ผู้เผยพระวจนะจากพันธสัญญาเดิมและอัครสาวกในพันธสัญญาใหม่อ้างอิงถึงพระเจ้าและพระเยซูคริสต์โดยมีพระนามและตำแหน่งเป็นเพศชาย พระเจ้าทรงเลือกที่จะถูกเปิดเผยในรูปแบบนี้เพื่อให้คนเราเข้าใจง่ายขึ้นว่าทรงเป็นผู้ใด ในขณะที่พระเจ้าทรงยอมเพื่อช่วยให้เราเข้าใจพระองค์ มันก็สำคัญที่เราจะไม่พยายามที่จะ “บังคับพระเจ้าลงในกล่อง” ในการพูด โดยการจำกัดขอบเขตพระองค์ ซึ่งดูไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของพระองค์

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?