บันไดไปสู่ความรอดคืออะไร?

 

บันไดไปสู่ความรอดคืออะไร?


คำถาม: บันไดไปสู่ความรอดคือะไร?

คำตอบ: คนมากมายกำลังตามหา “บันไดไปสู่ความรอด” คนชอบคิดถึงเรื่องคู่มือการสอนแบบบันไดห้าขั้นที่ ถ้าเราปฏิบัติตามจะส่งผลให้ได้รับความรอด ในชุมชนคริสเตียนคนมากมายทำผิดพลาดเรื่องความรอดที่นำเสนอว่าเป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอน ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ คริสเตียนนิกายต่างๆเพิ่มการรับบัพติสมา การสารภาพบาปต่อที่ประชุม การหันจากบาป การพูดภาษาแปลกๆ ฯลฯ เป็นบันไดไปสู่ความรอด

แต่พระคัมภีร์มีเพียงขั้นตอนเดียวที่นำไปสู่ความรอด เมื่อผู้คุมชาวฟีลิปปี ถามเปาโลว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้” เปาโลตอบกลับว่า “จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้” (กิจการ 16:30-31)

 

ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ “ขั้นตอน”เดียวเท่านั้นที่พบความรอด ข้อพระคำในพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนบริบูรณ์ เราทุกคนได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า (โรม 3:23) เพราะบาปของเรา เราสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (โรม 6:23) เพราะความรักที่ทรงมีต่อเรา (ยอห์น 3:16) พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์และสิ้นพระชนม์แทนเรา ทรงยอมแบกรับโทษที่เราสมควรได้รับ (โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21) พระเจ้าทรงสัญญาให้อภัยบาปและทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ทุกคนที่ได้รับ โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 1:12; 3:16; 5:24; กิจการ 16:31)

ความรอดนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตายตัวที่เราจะต้องทำตามเพื่อจะได้รับความรอด

ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรรับพิธีบัพติสมา ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรสารภาพต่อที่ประชุมว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรหันเสียจากบาป ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรประพฤติโดยเชื่อฟังพระเจ้า อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นบันไดไปสู่ความรอด สิ่งเหล่านี้เป็นผลเนื่องจากความรอด เพราะบาปของเรา เราไม่สามารถรอดได้โดยวิถีทางของเราเอง เราสามารถทำตามบันได1,000 ขั้น และมันจะไม่เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา ในที่สุด เราก็ไม่สามารถชดใช้หนี้บาปของเราที่มีต่อพระเจ้า หรือทำความสะอาดตัวเองจากความบาปได้ แต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์ และพระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว พระเจ้าได้ทรงกระทำให้ “บันไดขั้นตอน” เสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ และดังนั้นความรอดมาสู่ทุกคน ผู้ซึ่งจะได้รับจากพระองค์

ความรอดและการให้อภัยบาปไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ

พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

พระเจ้าทรงต้องการเพียงขั้นตอนเดียวจากเรา – ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยอย่างสุดจิตสุดใจและไว้วางใจในพระองค์ผ็เดียวว่าทรงเป็นทางแห่งความรอด นั่นคือสิ่งที่เห็นชัดว่าความเชื่อของคริสเตียนโดดเด่นจากทุกศาสนาใดในโลก แต่ละศาสนาที่มีบันไดขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับความรอด ความเชื่อของคริสเตียนคือยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกขั้นตอนเสร็จบริบูรณ์แล้ว และทรงเพียงแต่เชิญเราให้มาเชื่อต้อนรับพระองค์


ที่มา:
https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?