ค้นหา

Home » การรักษาโรค

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค? มีการหายโรคในการเป็นเครื่องถวายบูชาลบบาปของพระคริสต์ไหม? คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ในหนังสืออิสยาห์ 53:5 ซึ่งถูกยกมาอ้างถึงอีกครั้งหนึ่งในหนังสือ 1 เปโตร 2:24…