ค้นหา

Home » ทางออก

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความวิตกกังวล?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความวิตกกังวล? คำตอบ: พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าคริสเตียนต้องไม่วิตกกังวล ฟีลิปปี 4:6 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ”…