ค้นหา

Home » บังเกิดใหม่

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

คำถาม: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?   คำตอบ: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?..ประโยคคลาสสิคในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนี้อยู่ใน พระธรรม ยอห์น 3:1-21 พระเยซูคริสต์ทรงได้สนทนากับนิโคเดมัส ท่านเป็นฟาริสีและเป็นขุนนางของพวกยิว…