ค้นหา

Home » พระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเจ็บปวด

พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด?

คำถาม: ขณะนี้พระเจ้าทรงอยู่ไหน พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด? คำตอบ: พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือประชาชาติจากพระบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระองค์ในสวรรค์ เพลงสดุดี 47:8 “พระเจ้าทรงครอบครองนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์” อิสยาห์…