พระเจ้าคือใคร ?

Home » พระเจ้าคือใคร ?
 • พระเจ้าคือใคร ?

  พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ได้ทรงสร้างคุณด้วยความรักและเมตตา เพื่อที่คุณจะได้พบกับพระองค์

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  ถูกสร้างเพื่อแสวงหาและพบพระองค์

  “พระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลกทรงเป็นเจ้าเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ประทับในวิหารที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ …พระองค์เองคือผู้ประทานชีวิต ลมปราณ และสิ่งอื่นๆ ทั้งปวงแก่มนุษย์ พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อมนุษย์จะได้แสวงหาพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะ…พบพระองค์” – กิจการ 17:24-27[/themify_col]

   

  [themify_icon label=”คุณสามารถที่จะพบกับพระเจ้าองค์นี้เป็นส่วนตัวได้…”  icon=”fa-search-plus” ]

 • 1 – มนุษย์ | Man

  1. พระเจ้าประทานชีวิตให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้รู้‍จักพระองค์ รักพระองค์ รักคนอื่นๆ และเป็นคนดี

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญ:  คุณคิดว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไร?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  แผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนคือ…

  รู้‍จักพระองค์

  “นี่แหละคือชีวิตนิ‌รันดร์ คือการที่พวก‍เขารู้‍จักพระ‍องค์ ผู้ทรงเป็นพระ‍เจ้าเที่ยง‍แท้องค์เดียว” – ยอห์น 17:3

  รักพระองค์ และรักคนอื่นๆ

  “พระบัญญัติข้อใดในหนังสือบทบัญญัติที่สำคัญที่สุด? พระเยซูตรัสตอบว่า ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่าน นี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรก ข้อที่สองก็เช่นกันคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง'” – มัทธิว 22:36-39

  เป็นคนดี

  “จงทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทุกสิ่งจะเป็นผลดีแก่ท่าน” – ฉลธ 6:18[/themify_col]

  [themify_icon label=”เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถพบพระเจ้าได้?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

 • 2 – ความบาป | Sin

  2. เราทุกคนทำบาป และปฏิเสธพระเจ้า ดังนั้น เราจึงถูกตัดขาดจากพระองค์ และสมควรได้รับการพิพากษาตามการกระทำของเรา

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญที่ 1: ถึงแม้ว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำดี…. แต่ทำไมมนุษย์เราจึงยังไม่สามารถเป็นคนที่ดีได้ ?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญที่ 2:  ในความคิดเห็นส่วนตัว คุณเป็นคนดีหรือคนบาป ?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  ตามมาตรฐานของพระเจ้า…

  ไม่มีใครเลยที่ดีเพียงพอ

  “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย … ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า … เขาทุกคนหลงผิดไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย …เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” – โรม 3:10-12, 23

  ทุกคนต้องรับผลแห่งการทำบาปของตน

  “พระเจ้าจะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา… สำหรับ… ผู้ที่ปฏิเสธความจริงและติดตามความชั่วจะได้รับพระอาชญาและพระพิโรธ …เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย” – โรม 2:6-8 & 6:23[/themify_col]

   

  [themify_icon label=”แล้วเราจะรอดพ้นจากผลของบาป และการพิพากษานี้ได้อย่างไร?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

 • 3 – พระเยซู | Jesus

  3. พระเจ้าทรงรักคุณ พระองค์ทรงลงมาเป็นพระเยซูคริสต์ เพื่อรับโทษของความบาปแทนคุณ ประทานชีวิตใหม่ให้แก่คุณ และนำคุณกลับไปคืนดีกับพระเจ้า

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญ:  พระเยซูคริสต์ จะไถ่บาปให้กับทุกคนทั้งโลกได้อย่างไร?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  เพราะพระเยซูทรง…

  …เป็นพระเจ้า

  พระเยซูตรัสว่า… “พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้น” – ยอห์น 13:13

  …รับโทษของความบาป และทรงสิ้นพระชนม์แทนคุณ

  “เพราะพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอ คือคนชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” – 1 เปโตร 3:18

  …มีฤทธิ์อำนาจเหนือความตาย

  “พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเรา… ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย และทรงปรากฏแก่… พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคน” – 1 โครินธ์ 15:3-6

  …เป็นทางเดียวเท่านั้น สำหรับมนุษย์

  “พระเยซูตรัสตอบว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” – ยอห์น 14:6

  …สำแดงความรักของพระองค์

  “นี่คือความรัก ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา”- 1 ยอห์น 4:10[/themify_col]

  [themify_icon label=”การได้รู้ความจริงเหล่านี้ ยังไม่เป็นการเพียงพอ…”  icon=”fa-question-circle-o” ]

 • 4 – ตอบสนอง | Respond

  4. คุณจำเป็นต้องกลับใจจากความบาป และวางใจในพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ทรงลบล้างความบาป และนำชีวิตของคุณ เพื่อคุณจะได้คืนดีกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตใหม่ในพระองค์

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญ:  คุณควรตอบสนองต่อความรัก และการเสียสละของพระเยซูอย่างไร?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  คุณควรจะ….

  กลับใจใหม่

  …คือการสำนึกถึงความผิดบาปของเรา สารภาพกับพระเจ้า และกลับมาหาพระองค์

  พระเยซูตรัสว่า… “เวลากำหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด” – มาระโก 1:15

  เชื่อศรัทธา

  …คือการไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งหมดให้แก่คุณ และนำคุณให้ได้กลับไปคืนดีกับพระเจ้า

  “คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” – โรม 10:9

  ต้อนรับ

  …คือการรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณเป็นการส่วนตัว

  “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” – ยอห์น 1:12-13[/themify_col]

  [themify_icon label=”แค่คุณรับรู้ หรือรู้สึกว่านี่คือเรื่องจริงนั้นยังไม่ป็นการเพียงพอ คุณต้องตัดสินใจ…”  icon=”fa-question-circle-o” ]

 • ถึงเวลาตัดสินใจ

  ถึงเวลาตัดสินใจ

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญที่ 1: หลังจากที่ดูวีดีโอไปแล้ว ชีวิตของคุณเป็นเหมือนรูปภาพใด ?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_icon label=”คำถามสำคัญที่ 2:  คุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนรูปภาพใด ?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_col grid=”2-1 first”][/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

  ถ้าพระเจ้ากำลังทรงเรียกคุณอยู่ แล้วคุณอยากที่จะตอบกับพระองค์อย่างไร ?

  การอธิษฐานคืออะไร ?

  การอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้า การอธิษฐานไม่ใช่การกระทำตามพิธีกรรมทางศาสนา การอธิษฐานไม่สามารถช่วยให้คุณรอดพ้นจากความบาปได้ แต่เป็นการทูลความต้องการในใจของคุณกับพระองค์ ในทันทีที่คุณพร้อมที่จะกลับใจจากบาป และวางใจในพระเยซูคริสต์ คุณก็จะสามารถที่จะอธิษฐานทูลเชิญพระองค์เข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณเดี๋ยวนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ ซึ่งอยากจะแนะนำให้แก่คุณ

  ข้าพเจ้าขอกลับใจและวางใจในพระเยซู

  “ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า… ลูกเสียใจที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่น ลูกต้องการที่จะกลับใจจากบาปของลูก และกลับมาหาพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งหมดให้แก่ลูก ลูกขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงรักลูกและทรงโปรดอภัยโทษบาปให้แก่ลูกแล้ว ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ลูกต้องการที่จะติดตามพระองค์ ขอทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกด้วยเถิด อาเมน”

  [/themify_col]

  [themify_icon label=”คุณพร้อมหรือยังที่จะกลับใจจากบาป และวางในพระเยซูคริสต์?”  icon=”fa-question-circle-o” ]

  [themify_icon label=”ถ้าคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถอธิษฐานโดยความเชื่อได้เดี๋ยวนี้ แล้วพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปให้แก่คุณ และให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์”  icon=”fa-heart” ]

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น