ค้นหา

Home » สวรรค์มีจริงไหม

สวรรค์มีจริงหรือ?

คำถาม: สวรรค์มีจริงหรือ? คำตอบ: แท้จริงสวรรค์เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า อิสยาห์ 66:1 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา…