Skip to content

ค้นหา

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำถาม: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน? คำตอบ: ในการพยายามตอบคำถามนี้ ข่าวดีคือมีอะไรมากมายที่เราสามารถค้นพบได้เกี่ยวกับพระเจ้า! หากผู้ที่ค้นหาคำตอบนี้จะอ่านคำตอบทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับไปเปิดดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องทีหลังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นก็น่าจะดีกว่า การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากไม่มีพระคัมภีร์แล้ว…

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1; ผู้วินิจฉัย…

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

คำถาม: พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง? คำตอบ: เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง, ทางพระวจนะของพระองค์,…

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

คำถาม: ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน? คำตอบ: Bertrand Russell ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่เป็นคริสเตียน” ว่า…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่? คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีคนสนใจเรื่องนี้มาก จากการสำรวจเราได้พบว่ามีคนมากกว่า 90% ในโลกนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ และมีสิ่งศักดิสิทธิ์เบื้องบน…

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

คำถาม: พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์? คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 3:18-19 บอกว่า “ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง ดังนั้นฉันก็ไปสวรรค์ได้ ” “ โอเค ถึงแม้ฉันจะทำเรื่องไม่ดีบ้าง…

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้า” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ให้เราลองมาดูพระวจนะของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ยอห์น 10:30…

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์” ตรงข้ามกับ “ความรักเพื่อพระคริสต์” หมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติ กล่าวได้ย่อๆ ว่า…

พระเยซูเป็นใคร

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

พระเยซูคริสต์เป็นใคร? ไม่เหมือนกับคำถามที่ว่า “พระเจ้ามีอยู่จริงไหม?” น้อยคนจะถามว่าพระเยซูคริสต์มีอยู่จริงไหม โดยทั่วไปผู้คนยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์และทรงอยู่ในโลกนี้ที่ประเทศอิสราเอลเมื่อเกือบ 2000 ปีที่ผ่านมา การถกเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานแสดงตัวตนของพระองค์ถูกนำมาอภิปราย เกือบทุกศาสนามีหลักสอนว่าพระเยซูคือผู้เผยพระวจนะ หรืออาจารย์ที่ดี…